Klubbhåndbok Stjørdals-Blink Fotball

Innholdsfortegnelse

1 Organisasjonsdata. 4

2 Innledning. 4

3 Vårt verdigrunnlag. 5

3.1 Vår visjon. 5

3.2 Virksomhetside «Fotbaill for aill». 5

3.3 Våre verdier. 6

3.4 Våre hovedmål. 7

3.5 Sportslige mål. 8

3.6 Sosiale mål. 8

3.7 Organisatoriske mål. 8

4 Klubbens organisering. 9

4.1 Organisering. 9

4.2 Møteplasser og fellesarenaer. 12

4.3 Rekrutteringsplan: Slik starter vi opp lag. 13

5 Lagenes organisering. 15

5.1 Solide lag over lang tid. 16

5.2 Lagets årsmelding. 16

5.3 Foreldremøte og medvirkning. 16

5.4 Forventninger til og fra foreldrene. 17

5.5 Foreldre til spillere i Stjørdals-Blink fotball: Dette kan dere forvente av klubben. 17

5.6 Foreldre til spillere i Stjørdals-Blink Fotball: Dette forventer vi av dere. 18

5.7 Foreldrevettregler fra Norges Fotballforbund. 18

6 Rollebeskrivelser i lagene. 18

6.1 Støtteapparatet: 19

6.2 Lagleder. 19

6.3 Trener. 21

6.4 Hovedtrener. 21

6.5 Økonomikontakt/lagsøkonomi 22

6.6 Sosialkontakt. 22

7. Rollebeskrivelser på klubbnivå. 23

7.1 Rollebeskrivelser for styrets medlemmer. 23

7.2 Rollebeskrivelser for andre sentrale funksjoner. 29

7.3 Stillingsbeskrivelse ansatte. 31

7.4 Utvalg. 31

8 Klubbdrift og rutiner. 36

8.1 Medlemskap. 36

8.2 Seriespill og cuper. 38

8.3 Gjennomføring av hjemmekamper. 40

8.4 Dommerne. 41

8.5 Politiattest. 42

8.6 Fair Play. 43

8.7 Trafikksikkerhet. 43

8.8 Konflikthåndtering. 43

8.9 Nye Blinkbanen. 44

8.10 Klubbhuset. 45

8.11 Kioskdrift. 45

9 Økonomi 47

9.2 Dugnad/felles innsats. 47

9.3 Forsikring. 48

9.4 Arbeidsgiveransvar. 49

9.5 Sponsorer og samarbeidspartnere. 50

9.6 Kostnad som medlem/spiller. 51

10 Informasjon og kommunikasjon. 52

10.1 Medie- og pressehåndtering. 53

10.2 Klubbens nettside: 53

10.3 Oppmøte/mobilisering: 53

10.4 Trenerhjelp: 53

10.5 Anbefalte nettsider. 53

11 Utdanning og kompetanse. 55

11.1 NFF C-lisenskurs. 55

11.2 NFF Fotballederkurs. 55

11.3 Førstehjelpskurs. 55

11.4 Økonomikurs. 55

12 Representasjon. 55

13 Utstyr og materiell. 56

13.1 Våre draktfarger. 56

13.2 Avtaleverk og leverandører. 56

13.3 Instruks for utstyr og materiell. 56

14 Vedlegg. 59

14.1 Klubbens lover/vedtekter. 59

14.2 Samarbeidsavtale Stjørdals-Blink Fotball og Ole Vig videregående skole. 59

14.2 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM OLE VIG VIDEREGÅENDE SKOLE OG STJØRDALS-BLINK FOTBALL. TOPPIDRETT FOTBALL. 59

14.3 Dreiebok for avvikling av A-lagets kamper. 61

14.4 SB-lagskonto. 63

 

 

 

 

 

1 Organisasjonsdata

Klubbens offisielle navn

 

Stjørdals-Blink Fotball

Postadresse                      

 

Stokkanvegen 18 D, 7507 Stjørdal

Besøksadresse                 

 

Stokkanvegen 18 D

Stiftet

 

1910

Organisasjonsnummer 

 

NO 980367886 MVA

Klubbnummer

 

 

17140052

Bankkonto          

 

 

15033521852

Telefonnummer

 

 

+ 47 74822292

E-postadresse

 

 

[email protected]

Webside              

 

 

www.blinkfotball.no

 

Klubbfarger

 

 

Rød trøye, sort bukse, sorte strømper

Klubbhus             

 

 

Klubbhuset, Stokkanvegen 18 D, 7507 Stjørdal

Hjemmearena

 

 

Nye Blinkbanen kunstgress

 

2 Innledning

Klubbhåndboka er ment å være et dokument hvor alle kan finne informasjon om hvordan organisasjonen Stjørdals-Blink Fotball drives.

 

Dokumentet beskriver bl.a. hvordan de forskjellige årsklassene er organisert, hvilke roller/ansvar den enkelte leder innehar, og hvilke ordensregler/ foreldrevettregler som gjelder for klubben.

 

Klubbhåndboka er ment som et supplement til Sportsplanen hvor man finner opplysninger om den sportslige aktiviteten og regler.

 

 

Klubbens ledelse er ansvarlig for at informasjonen i Klubbhåndboka blir gjort kjent blant alle lagledere/oppmenn og utvalgsledere som igjen vil være ansvarlig for at innholdet blir utøvet i det enkelte lag og utvalg.

 

Klubbens styre skal være ansvarlig for at informasjonen i Klubbhåndboka er oppdatert og korrekt til enhver tid. Oppdatert versjon av Klubbhåndboka vil man til enhver tid finne på www.blinkfotball.no

 

3 Vårt verdigrunnlag

 • Våre verdier utgjør samlet en verdiplattform som vil være førende for klubbens strategiplan.
 • Verdiene er et rammeverk for styre og administrasjon og et operativt verktøy for å ta beslutninger på alle nivå.
 • Verdiene skal være forankret i klubbens historie som har gitt Stjørdals-Blink Fotball den posisjon og det omdømme som har brakt klubben dit den er i dag.
 • Verdiene skal utgjøre en del av merkevaren til Stjørdals-Blink Fotball som gjør oss unike.
 • Verdiene er en beskrivelse av en ønsket kultur i Stjørdals-Blink Fotball og kjennetegner våre holdninger.
 • Verdiene skal gi publikum, spillere, trenere og alle involverte entusiasme og energi, og som gjør at man med basis i verdiene kan strekke seg etter å oppfylle visjonen.

 

3.1 Vår visjon   

«Blink mot norsk toppfotball»

Vår visjon er ambisiøs og setter retning. Sammen med virksomhetsideen skal visjonen være grunnlaget for våre strategiske valg.

 

Grunnlag for vekst og kontinuitet skapes best gjennom:

 • Satsning på breddefotballen.
 • En markant lokal rekrutteringsprofil uansett rolle og funksjon.
 • En markedsstrategi hovedsakelig rettet mot det lokale nærings- og samfunnsliv
 • Sunn og fornuftig økonomiforvalting.

 

Stjørdals-Blink Fotball skal være en betydelig lokal samfunnsaktør. Klubben skal også være markedsledende blant idretten i dalføret. Våre samarbeidspartnere skal være stolte over samarbeidet, og klubbaktørene skal bidra aktivt og stilles til rådighet overfor våre samarbeidspartnere når det er ønsket.

 

3.2 Virksomhetside «Fotbaill for aill» 

Det er ønskelig for Stjørdals-Blink Fotball å ha ett dialektbasert slagord da det skaper bredere identitet og forankring.

 

I «Fotbaill for aill» menes at:

 • Stjørdals-Blink Fotball er for alle, uansett alder, kjønn, funksjonshemming og etnisitet.
 • Alle spillere skal føle seg trygge i klubben.
 • Klubben skal være arenaen i dalføret hvor den beste spiller- og trenerutviklingen skjer, uansett aldersklasse.
 • De frivillige er Stjørdals-Blink Fotballs viktigste ressurser. Klubben skal drives så godt at rekruttering av frivillige vil skje på basis av at personer henvender seg til klubben fordi de motiveres til å ta del i arbeidet.

 

3.3 Våre verdier

Klubbens myke verdier er ærlig, ydmyk og lojal.

 

Ærlig:

 • Som spiller, trener og frivillig, diskuter dine styrker og svakheter med andre i klubben. Slik kan du legge grunnlaget for utvikling.
 • Varsle om man vet eller føler om noe ikke fungerer eller kan etterleves. Har man som frivillig ikke kompetanse og/eller tid for øyeblikket, gi beskjed til andre i klubben umiddelbart.

 

Ydmyk:

 • Vær ydmyk for egne begrensninger og vær åpen med feil du har gjort, uansett om du er spiller, trener, frivillig eller ansatt. 
 • Vær ydmyk i forhold til andres innspill og kompetanse og lytt til alle ideer som presenteres.
 • Å vise ydmykhet og raushet gjør det enklere å komme seg videre på det personlige plan.

 

Lojal:

 • Klubben skal ha diskusjoner om mål, strategier og beslutninger. Når beslutninger er tatt, er det viktig at alle er beslutningslojale.
 • Lojalitet skal utvises uansett rolle i klubben. Det er særdeles viktig at spillere og frivillige utviser lojalitet for å unngå at klubben blir lagsstyrt.

 

Harde verdier:

 • Stjørdals-Blink Fotball er klubbstyrt. All årlig aktivitet er nedfelt i Sportsplanen som er førende for alle lag i klubben.
 • Stjørdals-Blink Fotball skal ha flere barne- og ungdomsaktiviteter som Stjørdals-Blink fotballskole, Sjampions Lig og Telenor Ekstra.
 • Stjørdals-Blink Fotball skal ha en tydelig lokal rekrutteringsprofil innen alle funksjoner & områder.
 • Stjørdals-Blink Fotballs styre er det overordnede styrende organ for drift og aktiviteter i klubben

 

3.3.1 Generelt om verdigrunnlaget.

Verdiene er hjelpemiddel i daglige engasjement på kamp, treningsfeltet og drift av klubben.

 

Klubbhåndboka kunne hatt detaljerte beskrivelser for hvordan klubben skal drives, alt fra hvordan kjøring til kamper skal organisering til hvordan styremøter skal gjennomføres.

 

Klubben velger heller å bruke et sett verdier som verktøy for hvordan man forventer aktørene i klubben skal forholde seg for å oppfylle virksomhetsideen

«fotbaill for aill», og alle må derfor bidra til at klubben kan oppnå sitt mål om å bli en del av norsk toppfotball.

Flere i klubben kan være uenig i mål og retningslinjer. Klubben skal da være ydmyk for alternative forslag og kunne ta en debatt om disse, men inntil klubben har bestemt noe annet, så er det de mål og retningslinjer som står i Klubbhåndboka som gjelder.

 

3.4 Våre hovedmål

 • Ha en så god drift av klubben at rekruttering av frivillige skjer ved at personer henvender seg til klubben for å gjøre en innsats
 • Videreutvikle trenere og lagledere slik at driften av lagene blir best mulig.
 • Videreutvikle dommere slik at vi har dommere for alle årsklasser.
 • Skape et positivt miljø rundt klubbhuset og Nye Blinkbanen.

 • BARNEFOTBALL 6-12 år:

- Skape en trygg og god treningshverdag for alle spillere

- Følge NFFs retningslinjer for barnefotball (trygghet, mestring, trivsel)

- Gi mulighet for å videreutvikle seg i forhold til spillerens utvikling

 

 • Ungdomsfotball 13-19 år:

- Skape en trygg og god treningshverdag for alle spillere

- Følge NFFs retningslinjer for ungdomsfotball

- Legge forholdene til rette slik at flest mulig blir med lengst mulig

- Gi talentene best mulige forutsetninger for å bli gode fotballspillere

 

 • Seniorfotball:

- Å etablere A-laget i 2. divisjon er den sentrale målsettingen

- Ha et stabilt damelag.

Foto: Trønder Avisa

 

3.5 Sportslige mål                              

Følge NFFs retningslinjer for barnefotball: Trygghet – mestring – trivsel.

 • Ha høy kvalitet på spillerutvikling, og dermed øke muligheten for å få frem gode spillere til våre seniorlag.
 • Ha kompetente og engasjerte trenere på alle lag.
 • Ha en felles målsetting hos trenerne med hensyn til spillestil, treningsform og metodikk.

 

3.6 Sosiale mål                                   

 • Klubben skal skape en arena for sosialt fellesskap for spillere, foresatte og tillitsvalgte.
 • Klubbfølelse, eierskap og tilhørighet skal stimuleres.
 • Klubben skal aktivt motvirke mobbing og ekskludering.
 • Alle skal bidra til toleranse og mangfold. 

 

3.7 Organisatoriske mål                              

 • Klubben skal legge til rette for at trenere, lagledere, dommere og tillitsvalgte skal gis en faglig utvikling.
 • Klubben har som mål å involvere flest mulig foreldre i klubben og lagenes drift.
 • Klubben skal gi målrettet og god intern og ekstern informasjon.
 • Klubben skal arbeide på en måte som utnytter menneskelige og økonomiske ressurser best mulig.
 • Klubben skal være en aktiv pådriver i de idrettspolitiske organer der klubben er representert

 

4 Klubbens organisering

 

4.1 Organisering

 

4.1.1 Historiske betraktninger                     

Allianseidrettslaget Stjørdals-Blink hadde 100 års jubileum i 2010. Stjørdals-Blink Fotball sin historikk er en del av idrettslagets omfattende virksomhet, men det er ved sammenslåingsprossen (Stjørdal Idrettslag og Blink) i 1957 at fotballavdelingen ble etablert i fusjonen Stjørdals-Blink og etter hvert som Stjørdals-Blink Fotball. I 2011 ga Jan Algar Selin og Knut Jegersen ut ei idrettshistorisk bok om Il Stjørdals-Blink gjennom 101 år (Tittel: Blink i 101) som gir et fullstendig bilde også av fotballavdelingens virksomhet gjennom de aktuelle årene, rikt illustrert som den også er. Her er mange nevnt, og altså nødvendig lesning for alle. Dette gjelder omtaler av sentrale personer som særlig etter sammenslåingen har bidratt til sportslig heder og ikke minst de som har lagt til rette for fotballaktiviteter for både jenter og gutter på og rundt Øverlands Minde fra midten på 1950-tallet.

Stjørdals-Blink Fotball anno 2017 er eier av egen bane samt medeier i klubblokaler på Travbanen. Klubbhåndboka vil gi detaljerte beskrivelser av tiltak som må til for å sikre disse verdiene. Om historiens gang har gitt klubben erfaringer som kommer dagens situasjon til gode, så er det erkjennelsen av verdien av å være herre i eget hus. I mange år levde fotballavdelingen i Il Stjørdals-Blink og seinere Stjørdals-Blink Fotball på velvilje fra Stjørdal kommune med hensyn til leie av arenaer for treninger og kamper, og dette forholdet har vært preget av velvilje fra kommunens side. Historisk er det derfor viktig å se litt bakover når klubben i vår tid sikrer egne områder for stadig voksende aktivitet i bredde og topp på Nye Blinkbanen.


4.1.2 Organisasjonskart                     

 

 

4.1.3 Årshjul og aktivitetskalender

 

4.1.4 Gjennomføring av styremøter.

Styremøtene holdes på klubbhuset. Møtene ledes av styreleder, med unntak av de gangene leder er inhabil.  Styreleder lager sakliste og sender ut sakliste i god tid før møte. 

Styret skal avholde minimum 5 møter før og etter sommerferien.

Følgende emner skal gjennomgås på styremøter i løpet av året.

 • Kvalitetssikre at dokumentene som styrer klubben blir revidert (Klubbhåndbok og Sportsplan) 
 • Regnskapsrapport for hver periode (2mndr)
 • Budsjettoppstart august mnd.

 

4.1.5 Styrets arbeid

 • Iverksette årsmøtet og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 
 • Påse at klubbens midler brukes og forvaltes i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet.
 • Sørg for at klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring.  
 • Representere klubben utad.

 

Det er til enhver tid behov for at styret og administrasjonen i klubben (daglig leder) får avlastning og bistand fra ressurspersoner for å kunne utføre oppgaver. En rekke funksjoner kan dekkes gjennom delegering av ansvar og nedsettelse av utvalg.

Styret har ansvar for følgende arrangementer:

 

Aktivitet

Tidspunkt

Ansvar

Årsmøte

Februar

Styret

Kick-off

April

Styret

Dugnad

Vår og høst

Styret

Trenerforum

3-4 ganger i året

Sportslig utvalg

Laglederforum

Årlig

Styret

Foreldreforum

Årlig

Styret

Barne-/ungdomsfotballkveld

Årlig

Styret/sportslig utvalg

Sesongavslutning

Årlig

Styret

Folketog 17.mai

17.mai

Styret

Oppstart nye lag

August

Styret/SU

 

Daglig leder har ansvar for:

Aktivitet

Tidspunkt

Junimartnan

 

Tine Fotballskole

 

Telenor Extra

 

Treningsavgift

 

Salg toalettpapir

 

Julelotteriet

 

 

                                 

Telenor Extra er en skolefritidsordning regissert av NFF, der tre grunnpilarer må innfris for å få lov til å drifte dette tiltaket.

 • LEKSEHJELP
 • KOSTHOLD
 • FOTBALLAKTIVITET

SBF organiserer dette tiltaket ved siden av organisasjonskartet, og det administreres av DL.  DL. ansetter riktige ressurser til å gjennomføre tiltaket, basert på kravene fra NFF.  Leder av Telenor Extra må rapportere til styret hver mnd, der info om antall deltagere, ekstra kostnader og andre viktige elementer blir innrapportert. 

Styret evaluerer prosjektet sammen med leder av T.E. 2 ganger pr år, april og november.

 

4.2 Møteplasser og fellesarenaer

              

4.2.1 Årsmøtet

I februar hvert år gjennomfører klubben sitt årsmøte, i henhold til klubbens lover. På årsmøtet er det kun personer som har vært medlem i minst en måned og har betalt kontingent som har stemmerett. Årsmøtet er vårt høyeste organ, som legger føringer for all aktivitet i året som kommer, inkludert budsjett og aktivitetsplaner. En valgkomité legger fram forslag til styre og andre tillitsverv. Årsmøtet er den viktigste demokratiske arenaen i Stjørdals-Blink Fotball.

4.2.2 Sesongstart/kick-off

Når våren kommer er det klart for ny fotballsesong, og seriespillet tar til. Det skal være tradisjon i Stjørdals-Blink Fotball at samtlige i støtteapparatet på våre lag inviteres til sesongstartmøte/kick-off. På dette møtet orienterer klubbledelsen om klubbens situasjon og planer, sportslig ledelse gir innsikt i retningslinjer og krav fra NFF og Fotballkretsen, mens dommeransvarlig forteller om nye fotballregler som er vedtatt på NFFs forbundsting. Kravet til Fair Play skal gjennomsyre dette møtet, og det skal legges særlig vekt på våre verdier og holdninger.

4.2.3 Trenerforum

Sportslig utvalg inviterer alle trenere i Størdals-Blink Fotball til trenerforum. Det legges opp til et faglig opplegg. Det er vanlig at det er en innleder (intern eller ekstern) som legger opp til fotballfaglig debatt og dialog. Det er en målsetning at minst en trener fra hvert av våre lag deltar.

4.2.4 Barne- og ungdomsfotballkveld

Som et supplement til trenerforum arrangerer sportslig utvalg temakvelder der alle med interesse for barne- og ungdomsfotball er velkommen. Det gjelder så vel trenere som andre medlemmer i lagenes støtteapparat eller engasjerte foreldre. Dette kan av og til slås sammen med trenerforum. Både sportslige og verdimessige tema kan stå i sentrum, og det kan være en kombinasjon av praksis på treningsfeltet og teori. 

4.2.5 Foreldreforum

Styret er ansvarlig for å invitere alle voksne medlemmer i klubben til foreldreforum minst to ganger i året (vår/høst). Foreldreforum er en arena der klubben løfter fram viktige verdi- og samfunnsspørsmål, som eksempelvis mobbing, toleranse, alkohol/rusmidler og trafikksikkerhet. Vi inviterer fagfolk, gjerne med tilknytning til klubben, som deler sin kompetanse med interesserte foreldre og åpner for dialog. 

4.2.6 Laglederforum

Det må gjennomføres ett møte i januar i forbindelse med sesongstart, kick-off, og ett evalueringsmøte på høsten. Tema bør være årshjul for sportslig utvalg og styret, budsjett/økonomi, lagsutstyr.

 

4.2.7 Sesongavslutning

I november inviterer styret samtlige spillere med foreldre/foresatte, søsken og besteforeldre til en sesongavslutning. Dette skjer i Fjellhallen/Stjørdalshallen. Samtlige spillere og lag inviteres opp på scenen og får en symbolsk takk for innsatsen. Samtidig er det utdeling av priser og pokaler til enkeltpersoner og lag som har gjort seg fortjent til en ekstra påskjønnelse. Hvert år er et årskull i klubben ansvarlig for praktisk gjennomføring av sesongavslutningen (se årshjul).

 

 

4.3 Rekrutteringsplan: Slik starter vi opp lag

 

4.3.1 Overordnet rammeverk

Stjørdals-Blink Fotball har som mål hvert år å rekruttere nye årskull med solid nok gruppestørrelse til å etablere bærekraftige jente- og guttelag fra barna er 6 år. Det er klubbens styre som under ledelse av klubbens oppstartsansvarlige som er ansvarlig for at rekrutteringsplanen blir implementert, brukt og evaluert/videreutviklet.

 

4.3.2 Rekrutteringsalder

Stjørdals-Blink Fotball ønsker å etablere nye lag fra det året barna fyller 6 år. Fortrinnsvis skjer dette like etter skolestart i august. Klubben ønsker ikke å starte opp egne lag for barn før det året de fyller 6 år da klubben mener barns fysiske utfoldelse før skolealder ikke behøver å stimuleres med medlemskap og tilrettelagt aktivitet i idrettslag.

 

4.3.3 Rekrutteringsområde og nærklubbpolitikk

Stjørdals-Blink Fotball rekrutterer aktivt fra nærområdet til Nye Blinkbanen, og klubben har tilbud for jenter og gutter fra hele Halsen skolekrets. Klubben ønsker ikke å undergrave naboklubbenes rekrutteringsområde, men har ønske om godt samarbeid.

4.3.4 Rekrutteringsprosess                                             

Rekrutteringa av nye 6-årskull starter andre helg (fredag og lørdag) etter skolestart. Det er klubbens oppstartsansvarlig som sikrer arrangementet. Trenere fra klubben er ansvarlige trenere på feltet, sammen med yngre spillere som er hjelpetrenere.

Første uka etter skolestart sendes invitasjon til alle 1.klassinger i Halsen skolekrets. I tillegg annonseres dette i lokalavisa og på klubbens hjemmeside.

Senest tre dager før oppstart skal det sendes ut infoskriv til alle påmeldte med relevant informasjon om fotballaktiviteten, registrering, betaling samt en innbydelse til foreldremøte til påmeldte 6-åringer, med kort informasjon om klubbens planer for nye årskull.

Andre dag (lørdag) av fotballskolen gjennomføres foreldremøte der foresatte til alle 6-åringene som kan ha lyst til å begynne og spille fotball i Stjørdals-Blink Fotball deltar. Møtet finner sted i klubbhuset, samtidig som fotballskolen gjennomføres på feltet. Til stede er klubbens ledelse. Foreldremøtets hovedmålsetting er å orientere om klubbens verdigrunnlag samt å etablere robuste støtteapparat for både gutter og jenter 6 år. Støtteapparatet skal bestå av lagleder, hovedtrener og trenerteam, samt økonomi- og sosialkontakt.

Foreldremøtet skal minimum inneholde:

 • Presentasjon av Stjørdals-Blink Fotball sine visjoner og verdier samt klubbens rolle i nærsamfunnet.
 • Presentasjon av klubbens organisering.              
 • Kort gjennomgang av klubbhåndboka.   
 • Kort innføring av klubbens sportsplan
 • Presentasjon av lagsorganisering og den enkelte rolle i lagets lagledelse samt de viktigste kommunikasjonslinjene mellom lag og klubb. Presisering av viktigheten av et solid foreldreengasjement i hele gruppa.
 • Informasjon om de viktigste startfunksjonene som medlemskap, treningstid, hjemmeside inklusive lagside (web), booking av klubbhus etc, egen utstyrsbod, utstyr og materiell, herunder spillertrøyer, treningsdrakter o.a.
 • Informasjon fra valgkomiteen.
 • Valg av støtteapparat for jenter 6 år og gutter 6 år.
 • Konkret avtale om oppstarthjelp på treningsfeltet.

 

 

4.3.5 Oppfølging av de nye lagene

Oppstartsansvarlig og trenerutvikler skal tilby oppstarthjelp på treningsfeltet. 

Videre oppfølging ut over første dag på treningsfeltet og opplæring av nytt trenerteam skal skje i regi av klubbens trenerutvikler. Det skal minimum holdes et oppfølgingsmøte for de nye trenerteamene samme år innen utgangen av november. Fokus her skal være klubbens verdier og aktivitetsstyring med utgangspunkt i klubbens sportsplan.

Nestleder skal kalle inn de nyetablerte støtteapparatene på 6-årslagene til oppstartsmøte senest 14 dager etter oppstarten av 6-årslaget, og han/henne har ansvar for oppfølging av de respektive laglederne. Lagleder har en nøkkelfunksjon på de nyetablerte lagene, og det er således viktig at det allerede fra oppstarten av etableres solide forbindelser mellom lagledere og klubbens nestleder som er ansvarlig for oppfølging.

 • Nestleder kaller inn de nye støtteapparatene til oppstartsmøte innen 14 dager etter oppstarten.
 • Nestleder kaller (etter behov) inn klubbressurser med erfaring fra respektive roller i klubbens lagledelse.
 • Oppstartsmøte skal sette dato for kullenes første foreldremøte. Styret skal være representert på første foreldremøte.
 • Laglederne på de nyetablerte lagene settes raskt i direkte kontakt med materialansvarlig med sikte på avklaring av behov for utstyr.

 

 

5 Lagenes organisering

 

Grunnstammen i Stjørdals-Blink Fotball er aldersbestemte lag med aktive spillere. Fram til spillerne er 14 år inndeles lagene i rene årsklasser/årskull som benevnes "Gutter 2007/Jenter 2008.»  Med "lag" menes altså årskull/årsklasse, selv om hvert årskull gjennom sesongen ofte deler seg inn i flere lag som deltar i Dalførecup, andre cuper osv. 

Vår modell for de enkelte lag i barne- og ungdomsfotballen er basert på engasjement og involvering fra foreldrenes side.

Uavhengig av størrelse skal støtteapparatet til hvert enkelt aldersbestemt lag i Stjørdals-Blink Fotball til enhver tid ha på plass følgende funksjoner:

 • Lagleder
 • Trenerteam, inkludert hovedtrener
 • Økonomiansvarlig
 • Sosialansvarlig

 

Det enkelte laget kan med fordel ha flere personer som deler på rollene. Det er også opp til det enkelte laget om man i tillegg til fastlagte roller ønsker å etablere andre funksjoner i støtteapparatet, som webansvarlig, cupansvarlig o.a.

I treningssituasjon er det en målsetning at det til enhver tid er minst en trener per tiende spiller.

Hvert lag har ansvar for ett større klubb-arrangement i året. (Se oversikt i kapittel 4.4 med hvilke årskull som har ansvaret for de ulike større arrangementene.)

 

5.1 Solide lag over lang tid

Stjørdals-Blink Fotball deler Fotballforbundets målsetning om "flest mulig – lengst mulig – best mulig". Det er en tendens til relativt stort frafall når barna kommer over i ungdomsfotballen (fra 12 år). Vi ønsker å ha et godt og variert tilbud for de eldste årsklassene i ungdomsfotballen, med minimum to lag for 14 åringene.

5.2 Lagets årsmelding

Innen 15.01 skal hvert lag utarbeide en årsmelding som skal samles i årsrapporten til Stjørdals-Blink Fotball. Informasjonen fra samtlige lag er viktig for rapportering, som grunnlag for diskusjoner om klubbens utvikling, til informasjon ovenfor sponsorer/samarbeidspartnere etc.  

Det er lagleder som er ansvarlig for å skrive og/eller sende inn lagets årsmelding til klubbens daglige leder innen 1. desember påfølgende år. Nedenfor er en mal for hvordan klubben ønsker disse bidragene, som samlet sett gir et godt bilde av klubbens lagsaktivitet. Det er ønskelig at lagets årsmelding leveres i Word-format (ikke PDF). Malen inneholder ønskede overskrifter og stikkord om forventet innhold:

 

Årsmelding for årskull/lag i Stjørdals-Blink Fotball:

Spillergruppa                    

(navn og antall)

Støtteapparat/trenerteam 

(navn/ansvar)

Trening                              

(treningsmengde etc.)

Cuper                                  

(antall cuper, evt. erfaringer)

Seriespill                             

(om seriespillet i sesongen)

Sosialt                                 

(sosiale tiltak i gruppa)

Dugnad/økonomi            

(om evt. dugnadstiltak og lagets økonomi)

Avsluttende kommentar

(kommentar fra lagleder)

 

 

5.3 Foreldremøte og medvirkning

Det anbefales at hvert lag avholder 2-3 foreldremøter i løpet av året, men hvert enkelt lag må finne sin form på dette. Det kan være formålstjenlig å avholde foreldremøter på følgende tidspunkt:

Februar/mars

Diskutere kommende sesong, turer, antall cuper, terminliste, kriterier for lagoppsett, endringer i støtteapparat og inntektsbringende tiltak. 

November/desember

Evaluering av sesongen og etablere støtteapparat for neste sesong.

Midt i sesongen 

Når det er behov for å ta opp saker, omfattende planlegging, endringer eller veivalg som trenger involvering.

 

Foreldremøtene skal gjøres kjent for foreldrene i god tid, med innkalling senest en uke før møtet. Det er lagleder som skal innkalle til foreldremøte på laget. Man bør sørge for å bestille klubbhuset i god tid.  Det bør skrives referat fra foreldremøtet som sendes hele foreldregruppa minst en uke etter gjennomført møte.

 

5.4 Forventninger til og fra foreldrene

Som foreldre/foresatte til spillere i Stjørdals-Blink Fotball har man ingen formelle forpliktelser til aktivt å drive klubben. Samtidig er realiteten at medlemsstyrte klubber som dette er helt avhengig av engasjement fra foreldrene. Dersom flere tar medansvar, jo mindre tid og ressurser vil det kreve av hver enkelt. Derfor er det et sentralt mål for Stjørdals-Blink Fotball å engasjere foreldre til innsats. De fleste vil erfare at det er givende å bli med i støtteapparatet til laget til egne barn på et eller annet tidspunkt. Mange velger også å ta ansvar for ett eller flere lag over lenge tid. Alle bidrag er sterkt ønsket.

Å ha god drift og oppnå varig fotballglede er vesentlig enklere når hele foreldregruppa stiller opp om lagets aktiviteter på en sånn måte at støtteapparatet (lagleder, trenere, sosialkontakt etc…) føler positiv støtte og engasjement når de bruker av sin dyrebare fritid for å ivareta klubbens og alle barnas interesser.  Lag med denne type foreldreengasjement har vesentlig bedre forutsetninger for å oppnå målsettingen «flest mulig, lengst mulig» i motsetning til lag der foreldregruppa glimrer med sitt fravær.  Når mange engasjerer seg, blir slitasjen på lagledelsen redusert til et minimum, og gruppa framstår så sammensveiset at det blir en fryd å delta.

 

5.5 Foreldre til spillere i Stjørdals-Blink fotball: Dette kan dere forvente av klubben

 • En solid klubb, sertifisert som Kvalitetsklubb i NFF; som opptrer i tråd med vedtatt verdisett, både på lags- og klubbnivå.
 • En medlemsstyrt klubb der "klubben er sjef", og de enkelte lag opptrer som en del av et større fellesskap.
 • En klubb der Fair Play gjennomsyrer aktivitetene på treningsfelt og i kampsituasjoner.
 • En klubb der motiverte trenere har formell og dokumentert trenerkompetanse og gyldige politiattester.
 • En klubb som driver økonomisk forsvarlig og tilstreber å holde kostnadene på et relativt lavt nivå slik at alle skal ha mulighet til å spille fotball hos oss.
 • En klubb der det er en selvfølge at gutte- og jentefotball har samme fokus og prioritet.
 • En klubb med målsetning om et godt breddetilbud til alle aldersgrupper.
 • En klubb som er åpen for alle, som verdsetter kulturelt mangfold og har fokus på toleranse.
 • En klubb som gir unge spillere mulighet til mestring og utvikling tilpasset egne evner og behov i trygge rammer.

 

5.6 Foreldre til spillere i Stjørdals-Blink Fotball: Dette forventer vi av dere

 • Forståelse for viktigheten av aktive foreldre for å få et godt tilbud til barn og unge som spiller fotball i klubben.
 • Erkjennelse av at alle med verv i Stjørdals-Blink Fotball bruker av fritida si for å sikre varig fotballglede for flest mulig.
 • Vilje til å ta medansvar for klubben i form av praktisk arbeid/dugnad. 
 • Hjelpe til ved behov og stille opp på lagets dugnader.
 • Være en konstruktiv bidragsyter i klubb- og lagsapparatet. Bidra når lagledelsen (lagleder/ sosialkontakt) setter en opp på dugnadsliste når laget har ansvar for å bidra i henhold til kapittel 4.4 «Hvem har ansvar for hva?».
 • Deltakelse på foreldremøter og foreldreforum.
 • Forståelse for klubbens sportslige profil og verdisett.
 • At treningsavgift og medlemsavgift er betalt til rett tid, slik at de er omfattet av NFFs forsikringsordninger.
 • Kjennskap til - og etterlevelse av - Norges Fotballforbunds "Foreldrevettregler" (se nedenfor). 

 

5.7 Foreldrevettregler fra Norges Fotballforbund

Følgende regler gjelder for foreldre ved kamper:

 • Bestreb dere til å møte på kamp og trening - barna ønsker det.
 • Gi oppmuntring til alle spillere under kampen - ikke bare din egen datter eller sønn.
 • Oppmuntre i medgang og motgang - ikke gi kritikk.
 • Respekter lagleder/treners bruk av spillere.
 • Se på dommeren som en veileder - ikke kritiser avgjørelsene.
 • Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta - ikke press det.
 • Spør om kampen var morsom og spennende - ikke bare om resultatet.
 • Sørg for riktig og fornuftig utstyr - ikke overdriv.
 • Vis respekt for klubbens arbeid - ta initiativ til foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner.
 • Tenk på at det er ditt barn som spiller, ikke du.

 

 

6 Rollebeskrivelser i lagene         

(Dette kan du forvente – dette forventer vi)

De fleste foreldre vil oppleve det som meningsfylt å ta medansvar for oppvekst og utvikling hos egne og andres barn gjennom å delta som frivillig i støtteapparat på det lokale fotballaget. Vi håper flest mulig har lyst til å være med å drive våre aldersbestemte lag.

 

6.1 Støtteapparatet:

For å få et lag i Stjørdals-Blink Fotball til å fungere, er vi helt avhengig av innsats fra foreldre og foresatte. Det er foreldregruppa som er den organisatoriske ryggmargen i vår klubb, med hovedansvar å tilby spillerne et godt fotballtilbud i vår del av byen.

Det vi kaller støtteapparatet i de enkelte lag/årskull består av flere ulike roller som må fylles for å sikre stabil og god drift av laget. Støtteapparatet til lagene skal minst bestå av følgende roller:

 • Trenerteam (inkl. hovedtrener)
 • Lagleder
 • Økonomikontakt
 • Sosialkontakt

Det enkelte lag står fritt til å ha flere roller tilknyttet laget, som cup-ansvarlig, sponsoransvarlig, keepertrener, fysisk trener eller lignende.

Støtteapparatet består oftest av foreldre/foresatte som har meldt seg frivillig for å bistå laget. Noen vil ønske å være tillitsvalgt i et lag for et kortere tidsrom, andre følger laget fra 6-årsalderen og helt til junior/senior-nivå.

I utgangspunktet ønsker vi i Stjørdals-Blink Fotball at de som tar på seg oppgaver i tilknytning til et av våre lag i hvert fall har et 2-årsperspektiv på det. Årsaken er at det er naturlig at det kan ta noe tid før man får oversikt i rollen, og hensynet til kontinuitet taler for at det er fordeler knyttet til å være i rollen 2 år om gangen.

Samtidig er klubben selvsagt takknemlig for alle som tar på seg sportslig og/eller praktisk ansvar i lag for kortere tidsrom. Et naturlig tidspunkt å gjennomføre endringer i et lags støtteapparat vil være ved årsskiftet. Om man klarer å gjennomføre endringer i støtteapparatet ved årsskiftet, betyr det stabilitet og forutsigbarhet i gruppa i god tid før sesongstart.

Nedenfor følger en oversikt over hva de enkelte i lagenes støtteapparat kan forvente av Stjørdals-Blink Fotball og klubbens forventninger.

 

6.2 Lagleder

Laglederen er administrativ ansvarlig og er en viktig person for laget. Lagleder har ansvar for organisering av gruppen med utenomsportslige oppgaver i forbindelse med trening og kamp, fordele lagets oppgaver i samråd med de andre tillitsvalgte i gruppen og blant foresatte til spillerne på laget. Lagleder er bindeleddet mellom laget og klubbens styre. Ut over gruppa er det er viktig at flest mulig foresatte kan dele på små, men viktige oppgaver. Det er viktig at lagleder klarer å etablere et forhold til de foresatte. For nye lag er det spesielt viktig at et godt forhold etableres umiddelbart etter oppstarten til de foresatte. 

 

6.2.1 Lagleder for lag i Stjørdals-Blink Fotball: Dette forventer vi av deg

 • Samarbeide med trenerteamet og bistå med administrative oppgaver.
 • Til enhver tid ha oppdatert oversikt over samtlige spillere på laget (navneliste med adresse/epostadresse, fødselsdato, telefonnummer, draktnummer), samt navn, e-postadresse og telefonnummer til samtlige foresatte.
 • Sørg for at alle spillerne på laget har betalt treningsavgift. 
 • Påse at spillere uten gyldig medlemskap ikke deltar på kamper (pga. forsikring).
 • Hovedansvar for at laget stiller ressurser tilgjengelig til klubbens faste dugnader.
 • God kjennskap til innholdet i Klubbhåndboka. 
 • Sørge for selv å ha gyldig politiattest og bidra til at samtlige trenere på laget har politiattest.
 • Sørge for nødvendig informasjon til spillere og foresatte om gjeldende treningstider, kampprogram, cuper, foreldremøter, turer etc.
 • Fungere som bindeledd/kontaktpunkt mellom foreldre og laget, og i praksis være lagets klubbkontakt.
 • Melde på lag til seriespill og cuper.
 • Sørge for god informasjonsflyt ved å besvare henvendelser fra spillere/foresatte og klubben, samt videresende all relevant informasjon fra klubben.
 • Sikre at foresatte fra laget deltar på de aktiviteter/dugnader laget har ansvar for, som kioskvakt på klubbhuset i oppsatt uke/periode, i samarbeid med sosialkontakt.
 • Planlegge eventuelle utflukter/cuper utenbys sammen med sosialkontakt.
 • Oppdatere lagets lags-sida på klubbens hjemmeside med nøkkelinformasjon om treningstider og cuper.
 • Gi skriftlig beskjed til daglig leder om endringer i lagets støtteapparat, samt nye eller utmeldte spillere.
 • I tilfelle spillere slutter, vurdere oppfølging av spiller/foresatte med hyggelig forespørsel om årsaken til at man slutter.
 • Koordinering og bestilling av spillertrøyer via klubbens materialansvarlig.
 • Deltakelse på klubbens årlige kick-off i april.
 • Være ansvarlig for forberedelser og gjennomføring av lagets hjemmekamper, sørge for kampvert og at dommeren blir betalt.
 • Invitere til minst 2 foreldremøter i året og lede møtene, gjerne i samspill med hovedtrener.
 • Skrive lagets årsmelding.

 

6.2.2 Lagleder for lag i Stjørdals-Blink Fotball: Dette kan du forvente av klubben

 • Løpende dialog med daglig leder ift. spillerregistrering i FIKS. 
 • Et styremedlem (nestleder) med særlig ansvar for laglederne, som bistår ved behov. En oppdatert klubbhåndbok som legger føringer for praktisk arbeid i de enkelte lag.
 • Relevant informasjon blir gjort kjent for spillere/foresatte gjennom klubbens webside, i nyhetsbrev, oppslag på klubbhuset og sosiale medier.
 • Fri tilgang til klubbhuset for gjennomføring av foreldre- og spillermøter.
 • Opplæring av daglig leder ift. lagets egen webside, og bistand ved oppdatering av lagets webside.

 

6.3 Trener

Treneren er den viktigste voksenpersonen for barn og ungdom i fotballivet. Treneren skal gjennomføre trygge og utviklende treninger og være kampleder for gode opplevelser. Treneren er nøkkelen for å oppnå klubbens visjon om "Varig fotballglede" og NFFs mål om «Flest mulig – lengst mulig – best mulig». Trenerrollen krever kompetanse om fotballen, relasjonelle ferdigheter og trenervett.  

 

6.3.1 Trener for lag i Stjørdals-Blink Fotball: Dette forventer vi av deg.

 • God kjennskap til klubbens Sportsplan, som grunnlag for all sportslig aktivitet. 
 • God kjennskap til NFF sin Fair Play-visjon, sørge for at det gjennomføres Fair Play-hilsen før og etter hver kamp laget spiller.
 • Planlegging og gjennomføring av treninger i tråd med Sportsplanens målsetninger.
 • Prioritering av lagets treninger og kamper, og oppmøte i god tid.
 • Sørge for at alt utstyr brukt på trening settes korrekt tilbake i materialboden etter trening.
 • Gjennomføring av minst ett delkurs i NFF C-lisens (16 timer)
 • Fremvise gyldig politiattest i tråd med reglene fra Norges Idrettsforbund.
 • Medlemskap i klubben.
 • Bidra til at alle spillere i Stjørdals-Blink Fotball opplever varig fotballglede uavhengig av ferdigheter og muligheter, se samtlige spillere på laget, og jobbe mot mobbing og intoleranse i gruppa.
 • At klubben og NFFs til enhver tid gjeldende regelverk blir fulgt.
 • At informasjon fra klubben gjennomgås og følges opp i praksis. 
 • Deltakelse på sesongstart-treff (kick-off) og Trenerforum i klubbens regi.
 • Representere klubben utad preget av respekt og god sportsånd.

6.3.2 Trener for lag i Stjørdals-Blink: Dette kan du forvente av klubben

 • Tilbud om gratis opplæring og kurs (NFF C-lisens, barne-/ungdomsfotballkveld) og temasamlinger i regi av Trøndelag Fotballkrets.
 • Tilgang til treningsareal.
 • Tilgang til lagets materialbod i klubbhuset med baller, vester, kjegler, små mål etc.
 • Kontakt med sportslig utvalg, sportslig leder (barn/ungdom) ved behov.
 • Oppfølging fra klubbens trenerkoordinator.
 • Gratis jakke og bukse med navn, logo og klubbnavn påtrykt.
 • Praktisk bistand fra styrets politiattestansvarlige ifbm. gyldig politiattest.
 • En gjennomarbeidet sportsplan med sportslige føringer for arbeid med spillere/lag.
 • At klubben er oppdatert mht. regelverk gjennom aktivt engasjement i Norges Fotballforbund og Trøndelag Fotballkrets.

 

6.4 Hovedtrener

Hovedtrener har i tillegg til samme ansvar som øvrige trenere hovedansvar for følgende:

 • Treningsopplegg i tråd med føringer i klubbens sportsplan og NFF.
 • Oppsett av lag til cup/serie-kamper sammen med lagleder og trenerteam.
 • Påmelding av lag til seriespill og avklare evt. divisjons-plassering, til Trøndelag Fotballkrets, via Sportslig utvalg.
 • Rekruttering av nye trenere blant foreldre/foresatte i spillergruppa.
 • Løpende dialog med lagleder om lagets drift og utvikling.
 • Følge opp foreldregruppa med relevant informasjon om lagets utvikling og muligheter.
 • Sammen med lagleder sørge for å gi sportslig ledelse beskjed om lagets ønskede treningstid vintersesong og vår/høst.

 

6.5 Økonomikontakt/lagsøkonomi

 

6.5.1 Økonomikontakt for lag i Stjørdals-Blink Fotball: Dette forventer vi av deg

 • Budsjettere lagets kostnader og holde løpende kontroll med lagets utgifter/inntekter, betale påmeldingsavgift for lag til cuper/seriespill.
 • Sørge for innbetalinger til lagskasse fra spillere/foresatte, samt evt. nødvendig purring/påminnelser.
 • Levere permen med alle lagets bilag til klubben to ganger årlig (tidlig høst og tidlig januar).
 • Overholde frister og pålegg fra daglig leder og styrets økonomiansvarlig. 
 • At lagets økonomi forvaltes i tråd med lover og regler for god økonomistyring.
 • Besørge at samtlige spillere har betalt treningsavgift og dermed er spilleberettiget og forsikret i henhold til NIFs regler.
 • Deltakelse på økonomimøtet under klubbens årlige kick-off i april.

 

6.5.2 Økonomikontakt for lag i Stjørdals-Blink Fotball: Dette kan du forvente av klubben

 • Praktisk bistand og nødvendig opplæring fra daglig leder.
 • Et styremedlem med særlig ansvar for økonomi som bistår ved behov.
 • Opprettelse av egen lagskonto som skal brukes ved inn/utbetalinger, i regi av daglig leder/økonomiansvarlig i styret.
 • Gjennomgang og revisjon av årsregnskap for laget ved årsslutt.
 • Eget økonomikontaktmøte i forbindelse med klubbens kick-off i april.

 

6.6 Sosialkontakt

 

6.6.1 Sosialkontakt for lag i Stjørdals-Blink Fotball: Dette kan du forvent av klubben.

 • Fri tilgang til klubbhuset for sosiale tilstelninger/møter for laget, ved henvendelse til utleiekoordinator.
 • Et styremedlem med særlig ansvar for sosialkontaktene i lagene.
 • Eget møte for lagenes sosialkontakter i forbindelse med kick-off i april.
 • Tilrettelegging for sosiale aktiviteter på tvers av lagsgrensene.
 • Gjennomføring av årlig foreldreforum der sosiale spørsmål settes på dagsorden

 

6.6.2 Sosial-/dugnadskontakt for lag i Stjørdals-Blink Fotball: Dette forventer vi av deg.

 • Deltakelse på sosialkontaktmøtet på klubbens årlige kick-off i april og sesongavslutningen i november.
 • Planlegge og gjennomføre 2 sosiale aktiviteter for spillerne i løpet av året (f.eks. avslutning sommer og høst).
 • Planlegge og gjennomføre 1 sosial aktivitet for foreldre/foresatte i løpet av året.
 • Planlegge eventuelle utflukter/cuper utenbys sammen med lagleder.
 • Mobilisere foreldre/foresatte til lagets egne sosiale arrangementer.
 • Deltakelse på klubbens foreldreforum.
 • Sikre at foresatte fra laget deltar på de aktiviteter/dugnader laget har ansvar for.
 • Organisere lagets ressurser når laget har tildelt dugnadsarbeid.

7. Rollebeskrivelser på klubbnivå

 

7.1 Rollebeskrivelser for styrets medlemmer

 

7.1.1 Styret:

Ansvarlig for Stjørdals-Blink Fotball sitt arbeid med:

 • Strategiarbeid
 • Årlige handlingsplaner
 • Ansvarlig for klubbens økonomi, med tilhørende rutiner og kontroll
 • Ansvarlig for klubbens organisering, med tilhørende utvalg og roller (med beskrivelser)
 • Skal følge idrettens lover og representere klubben utad
 • Legge til rette for å rekruttere så mange som mulig, gi et godt sportslig og sosialt tilbud til alle, holde så mange som mulig aktive så lenge som mulig, og dessuten drive god spillerutvikling.
 • Sikre god utvikling og drift av anlegget vårt
 • Ivareta en god utvikling av både fotballen og arrangement i klubbens regi
 • Oppnevne ansvarlig for politiattester i klubben.

 

 

Nedenfor følger oppgavene ifm. styrets ulike roller:

Styret består av ni årsmøtevalgte medlemmer, derav 2 varamedlemmer. Leder velges for ett år. Seks styremedlemmer og 2 varamedlemmer for to år, slik at det hvert år velges tre styremedlemmer og ett varamedlem.

7.1.2.Leder

 • Fastsette agenda for styremøter og innkalle til/lede styremøtene.
 • Kalle inn til årsmøte.
 •  Overordnet ansvar for styrets oppgaver, herunder strategi og planer i klubben (aktivitetsplan/årshjul)
 • Overordnet ansvar for kvalitetsklubb prosess.
 • Hovedansvarlig for eksterne kontakter innen idretten og representasjon (Idrettsrådet, NFFs forbundsting, lederlunsj TFK)
 • Klubbens pressekontakt.
 • Ansvarlig for daglig drift/oppfølging av daglig leder.
 • Kontaktperson mot kontrollkomiteen.
 • Ansvar for å igangsette valgkomiteen (august)
 • Delta på hovedlaget sine styremøter/årsmøte

                                                                     

7.1.3 Nestleder

     Stedfortreder for leder

 • Har det overordna ansvaret for kvalitetsklubbprosessen.
 • Fast representant på kretsting sammen med en annen valgt person (velges på årsmøtet)
 • Ansvar sesongstart/kick-off
 • Ansvar politiattester

 

7.1.4 Styremedlem Sportslig utvalg

 • Kontaktperson for Sportslig utvalg.
 • Samarbeider om det sportslige arbeidet med sportslig leder.
 • Deltar på møter i Sportslig utvalg.
 • Sikrer at skolering er iht. Klubbhåndboka.
 • Kvalitetssikre god informasjonsflyt til foreldre, trenere, ledere,

dommere, lagledere og andre i klubben.

 •  Påser at det er personer som har ansvar for oppstart av nye lag.

 

7.1.5 Styremedlem bane og anlegg

 • Kontaktperson for baneutvalget.
 • Deltar på møter i bane-/anleggsutvalg for å være orientert om arbeidet med klubbhus, bane og anlegget.
 • Tilrettelegge og følger opp vedlikehold og videreutvikling av Nye Blinkbanen.
 • Sikre at dugnader koordineres og gjennomføres på en god måte
 • Sikre at utleie koordineres og følges opp på en god måte
 • Følge opp at forsikringsavtaler er i orden.

 

7.1.6 Styremedlem Sportslig arrangement

 • Kontaktperson for sportslig arrangement
 • Deltar på møter i Sportslig arrangement for å være orientert om arbeidet i utvalget.
 • Kvalitetssikre at hjemmekamper blir gjennomført etter retningslinjer fra NFF og

Klubbhåndboka.

 • Samarbeide med SU slik at Tine Fotballskole gjennomføres.
 • Kvalitetssikre at cuparrangement – sjampion lig, integreringscup, zinkbøtta, mfl, blir gjennomført etter Klubbhåndbokas retningslinjer.
 •  Kvalitetssikre at skolering av instruktører og arrangementskomiteer gjennomføres iht.     Klubbhåndboka.
 • Påse at det blir gjennomført barnefotballkveld, ungdomsfotballkveld og sesongavslutning for barn/ungdom.
 • Samarbeide med SU slik at fotballskolen gjennomføres
 • Kvalitetssikre at cuparrangement – sjampion lig, integreringscup, zinkbøtta, mfl, blir gjennomført etter Klubbhåndbokas retningslinjer.
 • Kvalitetssikre at skolering av instruktører og arrangementskomiteer gjennomføres iht.     Klubbhåndboka.

 

7.1.7 Styremedlem økonomi og marked

 • Kontaktperson for markedsutvalget.
 • Deltar på møter i Markedsutvalget for å være orientert om sponsor-/markedsarbeidet for å sikre stabile inntekter.
 • Deltar på sponsorforum (Forum for samarbeidspartnere).
 • Koordinere budsjett og regnskapsarbeidet i samarbeid med daglig leder og styreleder.
 • Følge opp regnskapskontor.
 • Kvalitetssikre økonomirutiner.
 • Herunder fakturering og medlemsregister.
 • Påse at klubbens og lagenes økonomi forvaltes i tråd med reglene til NIF.
 • Ha kontroll på driftsresultat og likviditet.
 • Deltar på sponsorforum (forum for samarbeidspartnere).

 

7.1.8 Styremedlem kommersielle arrangement

 • Kontaktperson for kommersielt utvalg.
 • Være pådriver og å sikre arbeidet med Stjørdalsmartnan, Julelotteriet, kick-off for samarbeidspartnere/sponsorer.
 • Andre inntektsbringende arrangement i klubbens regi

  blir gjennomført på en profesjonell og god måte.

 

7.1.9 Varamedlemmer

 1. Varamedlem
 • Ansvar Fair-play
 • Ansvar MOT
 1. Varamedlem
 • Ansvar trafikksikkerhet

                             

7.1.10 Sportslig ledelse                                         

Sportslig Utvalg (SU) rapporterer til Styret og ledes ifølge gjeldende organisasjonsplan av Sportslig Leder, som innstilles av valgkomiteen, og velges av årsmøtet for 2 år. I tillegg velger årsmøtet tre medlemmer (1-2 år), som fordeles i utvalget under konstituering på utvalgets første møte. Resterende medlemmer verves inn av de valgte medlemmene.

 

SU består av underutvalgene: Senior/Junior herre (A-lag, B-lag, G19, 6-divisjon),

Ungdomsfotball gutter (G13-16), Dame-/jentefotball (Damer, J14-J16-J19),

Barnefotball (G/J 6-12), trenerutvikler, dommerkoordinator og materialforvalter.

 

7.1.10.1 Sportslig leder barn                                                     

 • Møter i SU og rapportere fra underutvalget.
 • Kontaktperson for lagledere og trenere.

 

7.1.10.2 Sportslig leder ungdom       

 • Møter i SU og rapportere fra underutvalget.
 • Kontaktperson for lagledere og trenere.

                                        

7.1.11 Spiller- og trenerutvikler

 • Trenerutvikler skal ha dokumentert relevant kompetanse, og vedkommende skal ikke ha treneransvar for noe lag i klubben.
 • Kvalitetssikre, oppdatere og synliggjøre klubbens viktigste sportslige, retningsgivende arbeidsverktøy - Sportsplan. Administrativt ansvar ift. oppdatering av Sportsplan i samråd med sportslig leder.
 • Være en faglig og organisatorisk støttespiller for klubbens trenere.
 • Etablere Trenerforum der klubbens trenere jevnlig møtes for faglig påfyll og erfaringsutveksling.
 • Være en ekstraressurs som kan coache klubbens trenere, med særlig fokus på ferske trenere.
 • Motivere samtlige trenere til å ta minst 1 delkurs i NFF C-lisens og følge opp trenere som er motivert for å ta B-lisenskurs.
 • Skal være faglig oppdatert gjennom deltakelse på relevante kurs/samlinger i regi av Trøndelag Fotballkrets.
 • Sammen med oppstartsansvarlig tilby oppstarthjelp på treningsfeltet for nye årskull.
 • Ansvar for videre oppfølging og opplæring av nytt trenerteam for 6-års lagene. Innkalling og gjennomføring av oppfølgingsmøte for de nye trenerteamene innen utgangen av november i oppstartsåret.

7.1.12 Oppstartsansvarlig                                                         

 • Har sammen med styremedlem for Sportslig Utvalg ansvaret for oppstart av nye lag i årsklasse J og G 6 år.
 • Tildele de nye årskullene fast treningstid.
 • Ansvar for innkalling og gjennomføring av foreldremøte – gjennomføres andre dag av fotballskolen – med foresatte til deltakende 6-åringer (og andre 6-åringer) som ønsker å starte opp med fotball.
 • Ansvarlig for å mobilisere sentrale ressurser i klubben til å bidra aktivt på foreldremøtet slik at klubben blir presentert på en best mulig måte ovenfor foreldrene til nye spillere. 
 • Ansvar for at det stiftes nye lagledelser (minimum lagledere og trenere) i løpet av foreldremøtet
 • Sammen med klubbens trenerutvikler gi tilbud om oppstarthjelp på treningsfeltet til nye årskull.
 • Delegere ansvar for oppstartsmøte med nye støtteapparat til klubbens nestleder.

 

7.1.13 Fair Play-ansvarlig                                                 

Styrets leder innehar denne rollen.

 • Skal være oppdatert på fotballens gjeldende regelverk knyttet til Fair Play.
 • Spre informasjon om viktigheten av god sportsånd og etterlevelse av klubbens verdisett.
 • Holder dialogen med fotballkretsen om verdispørsmål og Fair Play-relaterte problemstillinger.
 • Sørger for at Stjørdals-Blink Fotball til enhver tid har det som finnes av skriftlig materiale fra Fotballforbundet og Idrettsforbundet knyttet til toleranse, mangfold, verdier, integrering, arbeid mot mobbing, samt gjøre dette tilgengelig for klubbens medlemmer.

7.1.14 Trafikksikkerhetsansvarlig                

Styrets 2. varamedlem innehar rollen som klubbens trafikkansvarlig.

 • Det skal rettes fokus på transport og sikkerhet, blant annet gjennom bilbeltebruk og voksne sjåfører.
 • Kjøring i regi Stjørdals-Blink Fotball skal ha samme regler og følges av alle sjåfører og ledere. Dette skal implementeres av retningslinjer.
 • Trafikksikkerhet skal være eget tema på klubbens kikc-offmøte i april, gjerne med en ekstern foredragsholder.
 • Lagledere på alle nivå skal påse at de som kjører til kamp er voksne, erfarne sjåfører.
 • Frammøtested ved avreise til kamp skal være et trafikksikkert sted.
 • Sjåførene skal påse at alle passasjerer bruker bilbelte, også ved busstransport.

7.1.15 Kvalitetsklubbansvarlig                                        

 • Holder tett kontakt med Fotballkretsen gjennom hele sertifiseringsprosessen.
 • Er ansvarlig for at klubben er representert på møter/seminarer om Kvalitetsklubbprosjektet
 • Ansvar for å holde dialogen med klubbens tildelte mentor 
 • Ansvar for at samtlige innleveringsfrister overholdes 
 • Ansvar for å overføre kompetanse om Kvalitetsklubbkonseptet til nye styremedlemmer og derigjennom sikre at statusen som Kvalitetsklubb i NFF opprettholdes over flere år

 

7.1.16 Politiattest-ansvarlig                                            

Styrets nestleder innehar denne rollen.

 • Ansvarlig for at 100 % av klubbens trenere, lagledere og sosialkontakter har dokumentert gyldig politiattest.
 • Konstant oppdatere klubbens politiattest-database (Excel), og sikre at den er forsvarlig lagret med back-up i tilfelle datakrasj
 • Sørge for fokus på politiattest-ordningen på klubbens kick-offmøte 
 • Sikre at klubbens webside til enhver tid er oppdatert med korrekt informasjon og linker om politiets/NIFs ordninger mht. politiattest
 • Bidra til å gjøre prosessen med innhenting og framvisning av politiattest enklest mulig
 • Jevnlig rapportere til styret om utviklingen mht. politiattester.
 • Kontakte nystartede lag (6-årslag) i Stjørdals-Blink Fotball kort tid etter etablering med sikte på at alle nye trenere raskt kan framvise gyldig politiattest.

 

7.1.17 FIKS-ansvarlig                                             

FIKS er et web-basert dataverktøy i regi av Norges Fotballforbund der klubbene legger inn sentral informasjon om lag og spillere. Det er daglig leder som er hovedansvarlig for FIKS i Stjørdals-Blink Fotball, et ansvar som deles med Sportslig leder ungdom etter arbeidsfordelingen som framkommer nedenfor.

 

7.1.17.1 Sportslig leder ungdoms FIKS-ansvar

 • Melde på lag til ny sesong innen tidsfrist satt av kretsen.
 • Holde oversikt over klubbens trenere og påse at disse er registrert i FIKS.

 

7.1.17.2 FIKS-ansvarlig (tidligere daglig leder)

 • Holde oversikt over og oppdatere FIKS slik at det til enhver tid er oppdatert og samstemt med klubbens medlemsregister. 
 • Behandle overganger relatert til nye spillere som kommer til Stjørdals-Blink Fotball og spillere som søker overgang fra Stjørdals-Blink Fotball og/eller slutter i klubben.
 • Oppdatere tillitsvalgtlisten årlig etter årsmøtet og valg av nytt styre.
 • Påse at anlegget er oppdatert med korrekt informasjon.
 • Skal være oppdatert gjennom deltakelse på kurs og kompetansegivende samlinger i regi av NFF slik at klubben møter de formelle krav som ligger i FIKS.
 • Sikrer at tilstrekkelig informasjon om aktive spillere, trenere og lag i ungdoms- og voksenfotballen ligger inne i FIKS, slik at de omfattes av NF

 

7.1.17.3 FIKS-ansvarlig A-kamper

 

Terje Craig, Arnt Fiskvik og Anders Krieg er ansvarlig for dette på A-lagets hjemmekamper.

 

7.2 Rollebeskrivelser for andre sentrale funksjoner

 

7.2.1 Materialansvarlig

 • Rapporterer til leder i Sportslig Utvalg.
 • Må gjøre seg kjent med kontrakten til klubbens utstyrsleverandør, Umbro/ Sport1
 • Håndhever klubbens utstyrsreglement slik det framkommer av Klubbhåndboka.
 • Bestille nødvendig utstyr i forkant av sesongen.
 • Ha oversikt over utstyrssituasjonen i klubben og gi daglig leder beskjed om eventuelle investeringsbehov.
 • Sørger for at utstyrslageret er i orden.
 • Er kontaktpunkt når det gjelder innkjøp av utstyr til spillere og lag.
 • Skal invitere til minimum en handledag hos Sport1 hvert år.

 

7.2.2 Baneansvarlig

Ansvar for å holde bane og utstyr i orden, også Vikans Minde. Kalle inn til dugnad når det er nødvendig. Sammen med styremedlem for bane og anlegg sørger for god drift av banen. Kontaktperson opp mot Veterangruppa for dugnad på banen.

7.2.3 Utleiekoordinator bane/klubbhus

Ved spørsmål om utleie kontakt Knut Erlend Jegersen.

 

7.2.4 Dommerkoordinator      

 • Faglig ressursperson i klubben.
 • Oppfølging av klubbens dommere.
 • Etter behov arrangere klubbdommerkurs, rekruttere dommere til rekruttdommerkurs.                                                                                                                                                         
 • Bistå klubbens lagledere/trenere til å finne dommere til seriekamper (der kretsen ikke setter opp dommere), treningskamper og turneringer.
 • Rapportere status og synliggjøre fremtidige behov til SU.

 

7.2.5 Trenerutvikler       

 • Følge opp klubbens barne- og ungdomstrenere når det gjelder praktiske og faglige spørsmål.
 • Ansvarlig for gjennomføring av Trenerforum.
 • Kartlegge trenernes kompetanse.
 • Rekruttere nye trenere.
 • Sørge for at Sportsplanen skal legges til grunn for all sportslig aktivitet i klubben.

 

7.2.6 Spillerutvikler

 • Utviklingsansvarlig sammen med trenerutvikler og sportslig leder.
 • Klubbens ansvarlige i spillerutviklingstiltak i samarbeid med Trøndelag Fotballkrets.
 • I samarbeid med lagenes trenerteam utarbeide treningsplaner.
 • Hovedansvarlig for hospitering og at dette skjer etter de kriterier som er lagt i Sportsplanen.
 • Ansvarlig for at differensiering gjennomføres i alle lag etter kriterier som er lagt i Sportsplanen.
 • Faglig ressurs i forbindelse med klubbens fotballskoler.
 • Delta på kurs og kompetansetiltak i regi Trøndelag Fotballkrets.

 

7.2.7 Keeperansvarlig

 • Kvalitetssikre keepertreninga som foregår i klubben.
 • Motivere de som ønsker å utvikle sine ferdigheter som keeper å heve sin kompetanse og gjøre rollen som keeper attraktiv.
 • Ved behov gjennomføre økter for enkelte keepere eller i grupper.
 • Kvalitetssikre keepertreninga på alle nivå i klubben. Ved behov bidra med forslag til egnede treningsøkter og læringsmomenter i lagene.

 

7.3 Stillingsbeskrivelse ansatte                            

 

7.3.1 Telenor Extra

 

Krav til kompetanse hos de ansatte:

 • Den faglige lederen skal ha relevant pedagogisk utdanning og erfaring, samt UEFA B-lisens gjennom NFFs utdanningsstige.
 • Andre ansatte, herunder aktivitetsledere og trenere skal minimum ha påbegynt NFF C-lisens kurs.
 • Alle ansatte skal benytte seg av treningsøkta.no som kompetanse- og kommunikasjonsplattform med års-, ramme- og periodeplaner.
 • Ansatte skal delta på de årlige sentrale- og regionale Telenor Xtra kompetansetiltak.
 • Relevant kompetanse til gjennomføring av leksehjelp.

 

 

7.4 Utvalg

 

7.4.1 Sportslig utvalg                                                      

SUs hovedansvar er å sørge for at alle klubbens lag fungerer sportslig slik at SBFs målsetninger oppnås. Dette vil si at det skal bistå lagene med en god oppstart av lagsenheter i barnefotballen, ha hovedansvaret for at klubben har kvalifiserte trenere i alle ledd, sørge for tilfredsstillende treningsforhold og utstyr, samt være med og legge de økonomiske rammer i samarbeide med Styret. Hovedmålet er å gi et godt fotballtilbud til alle, uansett ambisjoner.

 

7.4.1.1 Årshjul sportslig utvalg          

Se Sportsplan.

 

7.4.2 Baneutvalg                     

Baneutvalget har ansvaret for vedlikehold og drift av Nye Blinkbanen og Vikans Minde. Utvalget har ansvar for å sette opp en vedlikeholdsplan/årshjul.

Baneutvalget har også ansvaret for vedlikehold av maskinpark/utstyr, tribuneanlegg og mål.

Baneutvalget har en økonomisk ramme som er satt opp i klubbens budsjett vedtatt på årsmøtet.

Baneutvalget har som mål å knytte til seg personer fra de forskjellige lagene som er faglig kompetente til å hjelpe til å drifte/vedlikeholde banen.

Baneutvalget har ikke ansvar for drift av garderober og klubbhus.

 

7.4.3 Sportslig arrangement

Avvikling av 3. og 4. divisjonskamper

For avvikling av 3. divisjonskampene se eget vedlegg.

For avvikling av 4. divisjonskampene, egen gruppe som skaffer nødvendig mannskap.

Dalførecupen 

Turnering i Stjørdalsføret for jenter og gutter i alderen 7 – 11 år. Turneringa går på rundgang blant klubbene i dalføret med 6 – 7 kampdager pr. sesong. Det er hvert enkelt lag som har ansvaret for avviklinga av tildelte turneringsdag. Det vil si oppsett av kamper, utsendelse av kampoppsett til gjestende lag, skaffe dommere og organisere kiosksalg.

Sjampions Lig

Innendørsturnering i Stjørdalshallen for jenter og gutter i alderen 7 – 12 år. Arrangeres i oktober/november.  Egen gruppe som organiserer cupen. Hvert enkelt lag i denne aldersgruppa blir tildelt arbeidsoppgaver i forbindelse med avviklinga av cupen.

 

Tine Fotballskole:

Tine Fotballskole avvikles i 1. uke av skoleferien og er for barn i fra 1. – 5. klasse. DL er ansvarlig for avviklinga av fotballskolen. Hovedinstruktør for skolen er en person som har trenerutdanning. Instruktøroppgavene legges på spillere fra klubbens lag fra G16/J16 og G19/19.

Ansvaret for Tine Fotballskole omhandler følgende:

 • Prosjektleder: Krever tilstedeværelse.
 • Sørg for at det til enhver tid er nok instruktører til stede.
 • Sørg for at det til enhver tid er nok kjøkkenhjelp til stede.
 • Innkjøp av mat og drikke i samhandling med kjøkkenpersonalet.
 • Dele barna inn i lag i sin målgruppe.
 • Sette opp en ukeplan, med blanding av både fotballaktiviteter og utenomsportslige elementer.
 • Få tak i koordinatorer som kan gå rundt og snakke/observere gruppene for å se at alt går som klubben ønsker.
 • Ha ansvaret for at alle barn og instruktører får t-skjorter og andre effekter

 

 

Sjamoions Lig:

Sjampions Lig er Stjørdals-Blink Fotballs største sportslige arrangement, med et massivt potensial. Første gang cupen ble arrangert var i 1991. Cupen er for spillere i alderen 7-12 år, og holdes i Stjørdalshallen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er satt ned en prosjektgruppe for arrangementet. Gruppa har følgende ansvar:

 • Arrangere et lagledermøte så tidlig som mulig (helst senest mai), hvor det blir informert om gjennomføring av arrangementet og delegert oppgaver.
 • Ordne kampoppsett og annen banelogistikk.
 • Sørge for innkjøp av kioskvarer og andre rekvisita.
 • Sørge for en ryddig påmeldingsordning.
 • Ha ansvaret for at det er nok varer og nok folk i kiosk.
 • Ha kontroll over pengene som kommer inn og sørge for vekslepenger.
 • Se på mulighetene for utenomsportslige hendelser som kan øke publisiteten.
 • Samle inn kontaktinformasjon til de frivillige som hjelper til.
 • Være tilgjengelig for spørsmål knyttet til cupen.
 • Organisere salg av baller.
 • Sørg for at premier blir kjøpt inn.

Integreringscup:

Integreringscupen et arrangement utformet som en 5 a-side-cup, som skal være en synliggjøring av den verdibyggeren fotball er i dagens samfunn. Alle kan melde på et lag på cupen, som igjen blir differensiert gjennom utligningsstraffespark. Cupen arrangeres i november måned i Stjørdalshallen. Prosjektansvarlige har dette ansvaret:

 • Ha en god dialog med Fida Afif fra Frivillighetssentralen vedrørende gjennomføring av arrangementet.
 • Sørge for at det er kjøpt inn varer og at det er nok personell i kiosken.
 • Sette opp et cupoppsett hvor lagene er satt i divisjoner med utligningsstraffer.
 • Ha kontroll på vekslepenger og evt. overskudd.
 • Sørge for at det er personer som kan rydde i etterkant.
 • Være kontaktperson for spillere og de som hjelper til.
 • Sørg for at påmeldingsavgift er mottatt.

Sinkbøttecupen:

Sinkbøttecupen er en romjulstradisjon som Kjell Johan Rosvoll har vært pådriver for siden oppstarten. Cupen er for personer fra 14 år og oppover, og man trenger ikke være medlem av klubben for å melde på lag. Dette er også en 5-a-side turnering. De påmeldte lagene deles inn i divisjoner hvor det blir lagt til utligningsstraffespark for å jevne ut nivået. Vinnerlaget av cupen får holde vandrepokalen "Sinkbøtta". Som ansvarlig for arrangementet må man:

 • Sørg for at det er betjening i kioskene og vekslepenger.
 • Sørg for at opptelling i etterkant blir gjennomført.
 • Få tak i speaker som styrer måltavla og gir informasjon.
 • Innhente påmeldinger og påmeldingsavgift.
 • Ordne et kampoppsett og sørge for at det blir gjennomført sluttspill.
 • Ordne premieutdelingen.

Ungdomscupen

Ungdoms-cupen er en Futsal-turnering for spillere 14-16 år, som avholdes i Stjørdalshallen i januar. Lagene blir delt inn puljer med påfølgende sluttspill. Som ansvarlig for DNB-cupen, må du:

 • Sørg for at det blir informert om cupen og ha kontroll over påmelding.
 • Ordne kampoppsett.
 • Kjøpe inn varer til kiosken.
 • Sørg for at det er vekslepenger og betjening i kiosken.
 • Sørg for at det er personer som kan rydde underveis og i etterkant.
 • Ordne med premier.

 

Marked-/kommersielle arrangement

Se pkt. 9.6

 

7.4.5 Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen består av tre medlemmer.

Kontrollkomiteen sitt mandat er å:

 • Påse at styret og klubben arbeider etter klubbens vedtekter.
 • Påse at styret og klubben etterlever klubbens verdier.
 • Påse at styret og klubben arbeider etter vedtak på årsmøtet.
 • Påse at styret og klubben disponerer ressurser iht. budsjett vedtatt på årsmøtet.
 • Påse at styret og klubben arbeider etter NFF sine retningslinjer.

Ved behov innkalles ett av komiteens medlemmer på styremøter med uttalerett.

 

8 Klubbdrift og rutiner

                     

8.1 Medlemskap

En oversikt over spillere i ulike klasser er viktig. Oversikten legges inn på klubbens hjemmeside.

 

Denne listen skal ha følgende funksjon:

 • Oversikt over alle spillere ved ulike lag.
 • Navn, adresse, mobilnr. og e-post adresse for intern kommunikasjon.
 • Underlag for fakturering av treningsavgift.
 • Underlag for fakturering av medlemsavgift.

 

For en ny sesong skal sesongens spillerliste være klar senest 1. februar gjeldene år. Denne listen tjener som underlag for fakturering trenings - og medlemsavgift.

 

Oppdatering, nye spillere og spillere som slutter, gjøres fortløpende. Dette er lagleders oppgave og skal gjøres på klubbens hjemmeside.

 

Å være medlem i vårt lag er selve inngangsbilletten til å delta eller støtte vår aktivitet. Laget har bred aktivitet.

Å tegne medlemskap gir deg tilgang til å delta i denne aktivitet, samt at det er en nødvendighet for at dine forsikringer skal gjelde om uhellet skulle være ute.

Husk at medlemskap gir forsikringsdekning!

 

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komite (NIF), eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret til og med det året de fyller 13 år.

Forutsetningen for forsikringen er at barnet er medlem i idrettslaget.

Alle som deltar i aktiviteter og/eller representerer Stjørdals Blink Fotball skal være medlemmer av idrettslaget Stjørdals-Blink.

Pliktig medlemskap

For å delta som aktiv idrettsutøver skal du jfr. Norges Idrettsforbund være knyttet til et idrettslag, og skal du delta med Stjørdals Blink logo på trøya, må du være registrert medlem. I visse sammenhenger krever vi dette også for å delta på treninger, ettersom med ditt medlemskap følger en forsikring som skal sikre deg ved eventuell skade.

På årsmøtet ble følgende satser vedtatt for 2013:

Familiemedlemskap

kr 450,-

Enkeltmedlemskap 16 år og eldre

kr 280,-

Enkeltmedlemskap under 16 år

Kr 120,-

 

 

 

 

For å bli nytt medlem av laget kan du sende en mail til oss, bruk mailadresse: [email protected]

Skriv inn din mailadresse, navn, adresse, fødselnr, tlf/mobilnr , og hvilken gruppe du ønsker å støtte. Ønsker du å tilhøre et familiemedlemskap, si fra om dette. Vi sender deg faktura for ditt medlemskap.

Du kan også i tillegg til din mail betale inn direkte til IL Stjørdals-Blink hovedlaget, Stokkanveien 18D, 7500 Stjørdal

Bankkonto for medlemskontingent: 4465.23.68511

Spillere som ikke har betalt trenings- og medlemsavgift innen forfall og purringer, har ingen rett til å trene eller spille kamper for klubben.

 

8.1.2 Spillerlogistikk

Rutiner ved nye spillere/klubbskifte

Spilleroverganger fra andre klubber:

 • Spilleroverganger skal skje i samsvar med Sportslig Utvalg (SU).
 • Overgangsskjema signeres av sportslig leder eller administrasjonen.
 • Det bør vises varsomhet med tanke på å ta inn spillere fra andre klubber.
 • Spilleroverganger bør skje etter at spilleren fyller 15 år.
 • De spillerne som tas inn bør være av en slik kvalitet at de kan utvikles til spill på våre beste lag.

Spilleroverganger fra vår klubb:

 • Når en spiller vil slutte med fotball i vår klubb eller vil gå til en annen klubb, må ansvarlige i SU ha en samtale med spilleren.

8.2 Seriespill og cuper       

 

8.2.1 Påmelding og antall spillere pr. lag.

Lagleder sørger for påmelding til seriespill innen de frister som Trøndelag Fotballkrets bestemmer for de forskjellige årsklassene. Det er viktig at klubben melder på tilstrekkelig mange lag, slik at det blir spilletid på alle spillerne. Norges Fotballforbund har retningslinjer for antall spillere pr. lag. Anbefalt spillertropp (for å gi mye spilletid for alle i spillertroppen) i barne- og ungdomsfotballen:

3-erfotball                             5 spillere

5-erfotball                             7 spillere

7-erfotball                             10 spillere

9-erfotball                             13 spillere

Klubben forventer at disse retningslinjene følges. Retningslinjene fra NFF finnes i heftet «Spilleregler og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen».

I Trøndelag Fotballkrets er det ikke tillatt å melde på aldersbestemte lag en klasse opp. Dette må vår klubb overholde.

I samarbeid med klubbens sportslige ledelse må det sørges for hensiktsmessig påmelding av lag i barne- og ungdomsfotballen.

8.2.2 Dalførecupen                  

For årskullene 6 – 10 år er Dalførecupen den viktigste arenaen for kamper. Det er 8 – 10 Dalførecuper pr. sesong. Klubbene møtes til et oppstartmøte i mars måned, der arrangørstedene blir fordelt mellom dalførets klubber. På siste cup på høsten får alle deltakerne hver sin minnepremie for deltakelse i Dalførecupen.

8.2.3 Cuper og turneringer

Det er lagleder som har ansvaret for påmelding av lag til cuper og turneringer. Hvert enkelt lag bestemmer hvor mange cuper laget deltar i. Det forventes at samtlige lag i Stjørdals-Blink Fotball deltar i klubbens egne cuper. Det er også viktig at våre lag deltar i cuper der klubber som deltar i vårt arrangement Sjampions Lig deltar, eksempelvis cuper som arrangeres av Selbu, Strindheim, Hommelvik, Levanger.

 

8.2.4 Reisebestemmelser

Den overordnede målsetting ved deltakelse i cuper og turneringer er å styrke miljøet og samholdet i laget, og samtidig gi et godt sportslig tilbud som er med på å utvikle både laget, årstrinnet og spillerne. Det er viktig å sikre trygge og positive opplevelser for alle involverte, herunder spillere, ledere, trenere, voksne og andre. Unødig kostbare reiser og turneringer som kan bidra til å forsterke sosio- økonomiske ulikheter i det enkelte lag er ikke ønskelig. Viktige prinsipper for reise til turneringer er at hele årstrinnet fra klubben skal ha muligheten for å delta. Det skal vektlegges jevnbyrdighet innad i laget/lagene, og alle spillere skal få tilnærmet lik spilletid.

 

 • NFFs retningslinjer for reise til turneringer er underlagt NIFs barneidrettsbestemmelser og må følges av alle lag med spillere under 12 år. Trenere og ledere skal forholde seg til disse reisebestemmelsene:
 • For lag 10 år og yngre: For spillere 10 år og yngre, bør disse i hovedsak delta i kamper/turneringer i lokalmiljøet (bokommune/ nabokommuner med inntil 1 times reise én vei).
 • For lag 11-12 år: Disse klassene bør i all hovedsak delta i kamper/turneringer innen kretsen, nabokretsene og i Norge. Som et høydepunkt i sesongen kan laget delta på én turnering i Norden. Dersom det er spørsmål knyttet til deltakelse på turneringer, bes de enkelte lag kontakte Sportslig Utvalg.
 • Avstanden fra «hjemmemiljøet» til turneringen bør øke i takt med alderen. Det skal ligge en progresjon i både antall døgn, avstand til turnering og fasiliteter knyttet til valg av turneringer for barn og ungdom.

 

8.2.5 Reisereglement

 • Det er ikke anledning å nyte alkohol og andre rusmidler på reiser. Dette gjelder også for de over 18 år samt lagledere som til enhver tid følger lagene.
 • Røyking og snusing er ikke tillatt for de under 18 år. For de over 18 år som røyker eller snuser så er det ikke anledning å gjøre dette på eller rundt arenaene og overnattingssted. Diskré atferd er ønskelig.
 • Innereglene som gjelder på innkvarteringsstedet, skal følges av alle spillerne. Respekt, lydighet og god orden er viktig når så mange treffes og skal bo sammen.
 • Hvert enkelt lag har anledning til å avtale hvor mye spillerne bør kunne ha med i lommepenger. Oppbevaring av verdisaker i forbindelse med kamp må organiseres av lagledelse.
 • Det skal alltid være lagledere eller reiseledere innkvartert med spillerne.
 • Spillerne skal representere klubben på en positiv måte både på og utenfor banen. VIS RESPEKT OG SUNT FOLKEVETT!
 • Spillere skal ikke gå ut alene.
 • Spillerne må kunne akseptere at en lagleder sammen med en annen voksen kan sjekke spillernes personlige eiendeler hvis det er mistanke om oppbevaring av alkohol eller andre rusmidler.
 • Alle lag skal ha telefonliste som viser kontaktperson i klubben både hjemme og på reisestedet samt kontaktperson hjemme for hver spiller. Ved overtredelse av reglene, kan spilleren bli hjemsendt på foreldrenes regning. Overtredelser blir rapportert til klubbens ledelse og konsekvenser kan komme i ettertid.

 

8.2.6 Reiseøkonomi                                              

Reise til bortekamp i seriespill:

Laget organiserer selv med foreldrekjøring og dekker kostnadene ved dette.

Reise til turneringer /treningsleirer

Når laget selv melder seg på (eksempelvis Storsjøcup, DanaCup, Bergstadcup, Norway Cup) organiserer laget selv med foreldrekjøring og dekker kostnadene ved dette. Ved leie av buss dekkes dette også av laget selv. Tilsvarende gjelder for deltagergebyrer som ikke er avklart at klubben skal betale.

Reise til bortekamp i NM:

Laget organiserer selv med foreldrekjøring. Ved kamper terminfestet til avstander som gjør det unaturlig med andre reisemåter enn med buss / fly / båt, kan man søke klubben om støtte begrenset oppad til 40% av kostnadene knyttet til dette. Eventuelt overnatting bekostes av laget selv.

8.3 Gjennomføring av hjemmekamper       

Det er en målsetning at alle andre klubber opplever det som hyggelig å besøke Nye Blinkbanen. Det innebærer at vi har et anlegg som er i god stand, og at vi som vertskap gjennomfører kampene i tråd med NFFs mål og retningslinjer.

8.3.1 Kampvert

Innføringen av Fair Play-kampvert bidrar til at fotballkampene foregår i trygge rammer der mestringsglede og Fair Play står i fokus. En Fair Play-kampvert skal være en godt synlig person som sikrer at kampen gjennomføres i rette Fair Play-ånd både på banen, og på sidelinja. 

Stjørdals-Blink Fotball skal ha kampvert til stede på samtlige hjemmekamper.

Slik fungerer ordningen i praksis:

 1. En person (forelder) fra hjemmelaget oppnevnes som kampvert.
 2. Personen ifører seg Trøndelag Fotballkrets gule kampvert-vest (ligger i kiosken).
 3. Ideelt sett bør det rulleres på hvem som er kampens kampvert, slik at mange får et forhold til oppgaven

 

Kampvertens oppgaver:

 • Møte opp senest 30 minutter før kampstart.
 • Ta imot gjestende lag og ønske velkommen
 • Ta imot dommer
 • Informere om særskilte forhold som alle bør være klar over (hvordan foreta   innbytter o.a.)
 • Sikre at det gjennomføres Fair Play-hilsen før og etter kamp.
 • Ha positiv oppmerksomhet på begge foreldregruppene og lagledelsen
 • Gripe inn dersom det oppstår episoder som skulle kreve det
 • Takke gjestende lag for kampen og ønske velkommen tilbake
 • Sørge for at gjestenes og egen garderobe er ryddet etter at lagene har forlatt   garderoben etter kampslutt

 

For avvikling av klubbens 3. divisjonskamper er det eget opplegg for kampvert. Se under pkt. 14 vedlegg.

Les mer om kampvert og Fair Play her: www.fotball.no/Kretser/trondelag/Fair_Play/nyheter/Kampvert/

 

8.3.2 Registrering av kampresultat

I alle klasser fra 13 år og oppover skal resultatet registreres elektronisk. Det er hjemmelagets plikt å registrere dette. OBS! Resultatet sendes inn senest innen 7 dager etter spilt kamp, og dette må laget selv sørge for.

Kampresultat kan registreres på tre måter:

 1. Sende inn på SMS til telefon 2223
 2. Registrere det via mobil-app "Min Fotball"
 3. Registrere det via FIKS

Kampnummer står på kamprapport og i spilleplan. Følgende informasjon skal sendes: ”resultat kampnummer (11 siffer) mål hjemmelag-mål bortelag”. Eksempel: resultat 23120501001 3-4.

 

 

8.3.3 Flytting av hjemmekamp

Lag kan etter enighet søke om å omberamme en terminfestet kamp. Slik søknad skal sendes elektronisk. Før søknad om omberamming kan behandles av krets, skal begge lag være enig om nytt tidspunkt for kampen og bane skal være reservert. Her ligger skjema for søknad om omberamming av kamp: http://www.formstack.com/forms/fotball-omberamming_av_kamper

 

8.4 Dommerne

Stjørdals-Blink Fotball har en egen dommerkoordinator som har ansvaret for klubbdommerne og arbeidet i klubben mot dommerne. Hvert år gjennomfører klubben aktiviteter for å få rekruttert nye dommere. Både aktive fotballspillere og andre kan bli gode kampledere og dommere, og det tilbys kurs til de som ønsker å bli klubbdommere.

 

Praktisk gjennomføring av dommergjerningen gjennomføres i tråd med reglene fra NFF og fotballkretsen. Det er viktig å sikre at dommere får god behandling når de dømmer kamper på Nye Blinkbanen, både i form av tilgang til egen dommergarderobe, og at de opplever oss som en ryddig klubb på alle vis.

 

For dømming i miniserie og barnefotball setter dommeransvarlig opp dommere fra egne rekker, som ofte er relativt unge. Kretsen setter opp dommere fra og med 13 år. For kamper for øvrig er det lagleders ansvar å skaffe dommere.

Det er viktig å kjenne til instruks for dommerbytte:

 1. Dommere selv har ansvaret for å finne ny dommer dersom de ikke kan stille til kamp. Dette skal koordineres med dommeransvarlig, slik at sistnevnte får lagt inn korrekte navn i dommeroppsettet.
 2. Dersom usikkerhet blant lagledere og trenere, kan de kontakte de dommere det gjelder, eventuelt dommeransvarlig. Dommerlister finnes på dommeroppsettet på hjemmesiden.

Lag i Stjørdals-Blink Fotball må alltid varsle dommer dersom kamper flyttes.

8.4.1 Betaling av dommere                                             

Det er lagleder sitt ansvar å sørge for betaling av dommere etter gjennomført kamp. Dommer skal ha ferdig utfylt kampleder-regning, og skal motta oppgjør kontant, med mindre annet avtales. Stjørdals-Blink Fotball dekker dommerregninger mot signert dommerregning.

 

Dommere satt opp fra kretsen betales iht. gjeldende satser: http://www.fotball.no/Kretser/trondelag/Dommer/Dommerhjornet/Dommersatser/

 

 

8.5 Politiattest         

 • Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
 • Dette vil for Stjørdals-Blink Fotball gjelde alle lagledere og trenere i de aldersbestemte klassene til og med jenter og gutter 17 år.
 • Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 år.
 • Stjørdals-Blink Fotball må oppnevne en person som er ansvarlig for håndtering av saker knyttet til politiattester samt en vararepresentant.
 • Dette skal enten være to styremedlemmer eller et styremedlem og daglig leder. Begge kjønn skal være representert og begges navn og kontaktinfo skal fremgå på idrettslagets hjemmeside.
 • Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

 

Du som skal ha politiattest må gjøre følgende:

 • Gå inn på www.idrett.no/politiattest og last ned søknadsskjemaet som du fyller ut og leverer til den/de i styret som er oppnevnt til å håndtere saker knyttet til politiattester i Stjørdals-Blink Fotball.
 • Når du får tilsendt den ferdige politiattesten skal denne fremvises til den/de samme personene som du leverte søknaden til.
 • Stjørdals-Blink Fotball skal også signere skjemaet før det sendes til det lokale politidistriktet. Skjemaene bør sendes i en samlet bunke.
 • Søknader bør sendes i i god tid før det aktuelle oppdraget starter i og med at det ikke er anledning til å sette personer til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming før politiattest er blitt fremvist.
 • Den/de ansvarlige for politiattester i Stjørdals-Blink Fotball setter opp en liste over alle de har mottatt politiattester fra.
 • Attesten skal bare fremvises og skal aldri lagres hos idrettslaget.

 

8.6 Fair Play     

Stjørdals-Blink Fotball er underlagt Norges Fotballforbunds regler og planer.

 

Et viktig begrep som NFF og vi arbeider etter er Fair Play.

 

Her følger de viktigste punktene for Fair Play fra NFF:

 

Vår visjon er fotballglede, muligheter og utfordringer for alle.

Dette innebærer i praksis:

 • Fotball skal være åpen og inkluderende.
 • Ingen skal stenges ute, uansett sosiale eller kulturelle bakgrunn, kjønn, funksjonshemming, elder, seksuelle orientering eller av andre usaklige grunner.
 • Alle skal kunne få et tilbud tilpasset:
 • Eget ferdighetsnivå.
 • Egne ønsker.
 • Egne ambisjoner.
 • Eget behov.
 • Vår organisasjon skal preges av trivsel, glede og felles.
 • Våre aktiviteter skal byge på verdier som respekt, toleranse, likeverd, solidaritet.
 • En grunnleggende forståelse av viktigheten og nødvendigheten av et tett og godt samspill mellom topp og breddefotball.

 

8.7 Trafikksikkerhet           

- Fokus på trafikksikkerhet rundt klubbhuset.

- Fokus på transport og sikkerhet med blant annet bilbeltebruk og voksne sjåfører.

- I regi Stjørdals-Blink Fotball skal alle sjåfører og ledere har samme regler som skal følges.

- Mulige samarbeidspartnere er Trygg Trafikk, politiet, kommunens trafikkutvalg og trafikkutdanninga   ved Nord Universitet.         

 

8.8 Konflikthåndtering      

Konflikter er uoverensstemmelser mellom to eller flere parter, som fremkaller så endinger i den enkelte.

Med definisjonen følger noen presiseringer:

For det første antas en konflikt å foreligge, når kun èn part opplever spenninger.  Den ene part kan således ikke hevde, at det kun er den andre parten, som har en konflikt.  Konflikten er felles, selv om partene ikke føler det slik.

For det andre er det ikke nødvendigvis, at spenningen er artikulert eller på annen måte utrykt, for at man kan snakke om en konflikt, men det sier seg selv, at megling ikke kan iverksettes, medmindre konflikten er formulert.

Fjor det tredje må vi skille mellom såkalt ekte konflikter og pseudokonflikter. De ekte konfliktene omfatter konflikter, hvor det foreligger en ytre uoverensstemmelse mellom personer, som deltager i konflikten. Pseudokonflikter er konflikter, som i virkeligheten skyldes misforståelser – man trodde/mente, at saken forholdt seg på en annen måte, enn den i virkeligheten gjør.  Karakteristisk for disse konflikter er, at de bunner i misforståelse forårsaket av manglende kommunikasjon mellom partene, men oppløses, såfremt det kommer tilstrekkelig informasjon på bordet.

Tiltak: I utgangspunktet oppfordres de som er i konflikt å løse dette selv. Lykkes ikke partene å komme til enighet, bringes saken inn for styret som oppnevner en nøytral part som megler. Så fremt partene, eventuelt sammen med megler, ikke kommer fram til en beslutning som aksepteres av partene, bringes saken til styret for endelig beslutning.

 

8.9 Nye Blinkbanen   

 

                                     Fra åpninga av Nye Blinkbanen.

8.9.1 Treningstider

Treningstider til de enkelte lag fordeles av Sportslig utvalg, hver vår- og høstsesong. De yngste lagene vil bli prioritert i forhold til å få treningstid på best mulig tidspunkter for de yngste spillerne.

8.9.2 Vedlikehold

Se pkt 4.2

8.9.3 Årshjul

Settes opp av baneutvalget.

8.9.4 Baneansvarlig

Se pkt. 4.2

8.9.5 Vikans Minde

Treningsfeltet er forbeholdt de aller yngste spillerne. Klubben har ansvaret for vedlikeholdet av banen.

 

8.10 Klubbhuset

I 2011 fikk klubben eget klubbhus. Dette har vært ønsket i mange år av klubbens medlemmer for å ha et samlingspunkt hvor spillere, foresatte og frivillige kan treffes uformelt, også utenfor treningshverdagen.

Klubbhuset eies i tillegg av hovedlaget.

Klubbhuset er ment som et samlingslokale som alle i klubben kan bruke, om det er for å ta et møte, eller en kaffekopp.

I lokalene er det lagt til rette for salg av kaffe og lignende til hjemmekamper, samtidig som kjøkkenet kan benyttes til andre arrangementer.

Klubbhuset har full kjeller hvor det er ordnet boder til alle lagene. Dette forenkler hverdagen til trenere og lagledere, når de kan ha alt utstyret til laget samlet på et sted nært treningsarenaen.

Våre kontorer er i klubbhuset.

 

Booking av møtetider gjøres i boken som er plassert i gangen ved inngangspartiet. Om ikke andre møter er booket, kan man legge inn dato, klokkeslett og hvem som skal ha møte.

 

Det har vært lagt ned en formidabel egeninnsats i form av dugnad på bane og klubbhus, og Stjørdals-Blink Fotball ønsker å rette en stor takk til dere alle som bidro. Uten dugnadsånd hadde det ikke vært mulig!

 

For at klubbhuset skal kunne være i den stand klubben ønsker og kunne drives som ønsket er det utarbeidet instruks for drift av klubbhuset. Driften av klubbhuset er lagenes sitt ansvar.

 

8.11 Kioskdrift

 

8.11.1 Kiosk A lagskamper

 • Møte to timer før kamp.
 • Koke kaffe, lage vaffelrøre (bør holde med åtte liter), steke vafler, koke pølser.
 • Organiserer så noen selger kaffe, vaffel mm fra salgsvogn. 
 • Lage kaffe og vafler til dommerne og presse, og plassere dette hos dem.
 • Gjestende lag skal ha: kaffe, frukt og vann.
 • Telle opp kassa i etterkant av kampen og fylle ut oppgjørsskjema, og levere oppgjør til arrangementsleder. 2 personer skal telle og signere skjemaet.
 • Rydde kiosken.
 • Ta vare på overskytende varer til neste kamp.

 

8.11.2 Kiosk 4.divisjon og aldersbestemte lag

 • Møte en time før kamp.
 • Koke kaffe (evt. ha med kaffe) og ha med kake.
 • Telle opp kassa i etterkant av kampen og fylle ut oppgjørsskjema, og levere oppgjør til arrangementsleder. 2 personer skal telle og signere skjemaet.
 • Rydde kiosken.
 • Ta vare på overskytende varer til neste kamp.

9 Økonomi

                                    

9.1.1 Økonomistyring

Det er styret som håndterer klubbens konti. Alle lag skal ha egen bankkonto i Sparebank 1 SMN og håndteres av lagleder/økonomiansvarlig. Kontantinntekter fra kiosksalg telles alltid opp av to personer, som så fyller ut og signerer oppgjørsskjema før pengene settes inn på klubbens konto i banken. Dersom klubben har utestående, skjer innkreving alltid til klubbens bankkonti.

 

Lagskasse og økonomisk ansvar

Alle lag skal ha egen bankkonto i Sparebank 1 SMN, og kontoen skal håndteres av lagleder/ økonomiansvarlig. Det er utarbeidet et excel-ark (se vedlegg) for enklest mulig håndtering av lagskonti/bilagshåndtering. Dette skal brukes av alle lag. Regnskapspermene med bilag og excel-ark leveres daglig leder to ganger i året for bokføring – i juli og januar. Lagskontiene føres som prosjektregnskap for å styre pengeflyten til de ulike lagene. Lagskontiene er organisert under klubbens overordnede økonomi.

 

9.1.2 Lagenes økonomi           

I Stjørdals-Blink Fotball er det gitt tillatelse til at hvert enkelt lag kan ha sin egen bankkonto for lagsøkonomien. Det skal utnevnes en økonomiansvarlig som har det overordnede ansvaret for lagsøkonomien. Kontoen skal åpnes i den banken Stjørdals-Blink Fotball bestemmer.

Det skal føres en oversikt over lagenes inntekter og utgifter. Lagenes samlede inntekter og utgifter i regnskapsåret skal rapporteres inn i god tid før årsmøtet. Dokumentasjon skal forelegges for kontroll ved behov.

Det vil hvert år bli arrangert ett enkelt regnskapskurs for den økonomiansvarlige. Dette for å ha tilfredsstillende kvalitet i arbeidet med lagsøkonomien.

Under pkt. 14.4 i Klubbhåndboka ligger skjema for å føre lagets regnskap.

 

9.1.3 Økonomisk ansvar

NIFs basis-lov norm sier følgende: "For avdelinger og gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten styrets godkjennelse". Dette innebærer at det bare er styret som kan foreta ansettelser og inngå sponsorkontrakter. Styret er således ansvarlig for klubbens økonomiske virksomhet og må løpende vurdere om inngåtte forpliktelser og prosjekter kan gjennomføres av klubben på en tilfredsstillende måte. Styret og daglig leder skal følge det vedtatte budsjettet.

 

9.2 Dugnad/felles innsats

 

9.2.1 Dugnad Nye Blinkbanen

Hver vår er det felles dugnad på Nye Blinkbanen og Vikans Minde. Organiseringa av dugnaden er baneutvalgets ansvar.

9.2.2 Lagsdugnad          

Lagene må stille med folk når baneansvarlig kaller inn til dugnad på Nye Blinkbanen og Vikans Minde. For de årsklassene som spiller i Dalførecupen og Sjampions Lig skal lagene stille med kioskhjelp, speakeransvarlig og kampverter. Alle lagene skal i løpet av sesongen (etter oppsatt liste) stille med folk til billettsalg og kiosk på klubbens A-kamper.

Lag som ønsker å gjennomføre dugnadsaktivitet utover dette for å samle inn penger til treningsleir eller cuper, kan gjøre det. Det anbefales at man på foreldremøte diskuterer seg fram til en fornuftig måte å gjøre dette på.

9.2.3 Grasrotandelen

Grasrotandelen er en viktig inntektskilde for Stjørdals-Blink Fotball. I 2015 mottok klubben 243.000 kroner fra våre 518 registrerte "givere".

Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor registrerte spillere kan velge et lag eller én forening som man ønsker å støtte – en såkalt "Grasrotmottaker". For både klubb og registrerte spillere er dette en uhyre gunstig ordning.  Kortinnehaver blir ikke belastet for å være grasrotgiver, samtidig som 5 % av det som tippes går til klubben.

Vi oppfordrer alle til å knytte seg opp til ordningen og det gjøres på følgende måter:

 1. Hos Kommisjonær: Ta med spillekort til en av Norsk Tippings mange kommisjonærer og si du vil støtte Stjørdals-Blink Fotball (Organisasjonsnr.980 367 886). 
 2. SMS: Send "GRASROTANDELEN 980 367 886 " til tlf.nr. 2020 (tjenesten er gratis). 
 3. Internett: https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen  

 

9.3 Forsikring                                            

Fra sesongen 2010 innførte Norges Fotballforbund en ny fotballforsikring, som innebærer et vesentlig forbedret tilbud sammenlignet med tidligere ordning, både i forhold til nye fordeler i forsikringsordningen og bedrede ytelser. NFFs fotballforsikring gir medlemmene behandlingsgaranti, dekning ved de vanligste belastningsskadene, samt dekning til utredning og behandling av bl.a. spiseforstyrrelser. Med sistnevnte ønsker NFF å sende et tydelig signal om at spiseforstyrrelser og andre kognitive lidelser sidestilles med fysiske skader.

9.3.1 Barnefotball

Alle barn som deltar på klubbens lag i på alderstrinnene 6 år t.o.m. 12 år er forsikret gjennom Norges Fotballforbunds barneforsikring. Fra det året spillerne fyller 12 år er det krav til at spiller skal være registrert i klubbens spillerregister for at spilleren er forsikret. Forsikringen er gratis. Spillere må ha betalt treningsavgift og medlemsavgift for å være registrert.

9.3.2 Ungdomsfotball 13-19 år 

Spillere fra 13 – 19 år er forsikret gjennom Norges Fotballforbunds lagsforsikring for ungdomslag. Det er krav til at spillerne i disse klassene er registrert i klubbens spilleregister (FIKS).

Forsikringsordningen er gratis. Spillere må ha betalt treningsavgift og medlemsavgift for å være registrert.

9.3.3 Voksenfotball (fra 20 år)

I voksenfotballen er det innført lagsforsikring. Dette betyr at spillere er forsikret når de er registrert som aktive i klubbenes spillerregister. Klubbene vil bli fakturert lagsforsikring fra NFF. Også her er det krav om betalt medlemsavgift og treningsavgift i klubben.

Lagsforsikring seniorfotball:

 • Gjelder alle seniorlag, fra og med 2. divisjon og lavere for menn og fra og med 1. divisjon og lavere for kvinner, herunder både ellever-, sjuer- og femmerlag. 
 • Klubbene får tilsendt faktura i løpet av mars måned hvert år.
 • Klubben er ansvarlig for at forsikringen (faktura) blir betalt og at spillerne er korrekt registrert i FIKS Klubbklienten. 
 • Alle spillere, som er korrekt registrert gjennom FIKS Klubbklienten, vil være forsikret fra og med 1. mars 2016, så fremt klubben har betalt forsikringen innen betalingsfristen.  
 • Klubben har ansvar for å registrere alle spillere fra det året de fyller 12 år i ”Spillerregisteret” på FIKS Klubbklienten (Fotballens Informasjons og Kommunikasjonssystem), samt klubbens egne spillere som ikke har vært aktive siste sesong. 
 • NFF har etablert en ny forvaltningsseksjon som møter økte krav til service og tilgjengelighet. Idrettens Helsetelefon er NFFs nye behandlings- og rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på fotball- og idrettsmedisin. Helsetelefonen er opprettet for å gi klubber og spillere rådgivning innen skadeforebygging og skadebehandling, samt anbefale og kvalitetssikre behandling av skader. 
 • Ved å kontakte NFFs servicetelefon på 02033 vil klubber og spillere få veiledning og informasjon om NFFs fotballforsikring og skadeoppgjør. 
 • NFFs servicetelefon gir også råd og veiledning knyttet til alle forhold rundt spillerregistrering, spillerkontrakter, overganger og utlån.
 • Detaljert informasjon om NFFs Fotballforsikring og forsikringsytelsene ligger på; www.fotballforsikring.no

For spillere som ønsker utvidet forsikring i tillegg til lagsforsikrings-dekningen, er det mulig å kjøpe individuell utvidet forsikring ved å kontakte NFFs Servicetelefon på 0203

9.4 Arbeidsgiveransvar                                       

Stjørdal- Blink Fotball skal være en trygg og god arbeidsgiver for alle med arbeidskontrakt i SBF.  SBF skal følge alle gjeldende lover og regelverk som ivaretar både arbeidstager og arbeidsgiver.  Alle i klubben skal har gyldige kontrakter.  Styret er ansvarlig for å ha oversikt over alle kontaktene og alle kontraktene SKAL signeres av styreleder.

 

9.5 Sponsorer og samarbeidspartnere        

Klubbens samarbeidspartnere er viktige bidragsytere til klubbens drift.  Klubben må tilstrebe å gi alle samarbeidspartnere tilbakemelding, med at deres bidrag betyr mye for barns tilbud i klubben.  SBF må regelmessig sende informasjon til alle samarbeidspartnere som støtter klubben med informasjon om hva som foregår i klubben, både i barne- og ungdomsfotballen.  Arbeidet med relasjonsbygging mellom klubb og samarbeid må deles mellom administrasjon og Markedsutvalg.  Markedsutvalget må ha tett dialog med DL om strategier og fremdrift i dette arbeidet.  En målsetting er at de som ønsker å være samarbeidspartner med SBF, er at samarbeidet er av gjensidig verdi.

Markedsutvalget består av leder og adm.leder, samt administrasjonen ved kontrakter over 25 000,- pr år

Underutvalg, som skal bemannes av markedsutvalget er;

 • SALG OG OPPFØLGING AV SAMARBEIDSPARTNERE
 • GRASROTVERVING
 • SALG AV SUPPORTERUTSTYR
 • NETTVERKSFORUM
 • SPONSORTREFF
 • SØKE PÅ TILSKUDD TIL FOND/STIFTELSER

 

Markedsutvalget skal levere budsjettforslag til DL innen angitt tidsfrist fra DL

Markedsgruppa skal levere lagerbeholdning på supporter effekter ved årsskifte.

Alle kontrakter over 25 000 kr pr år, skrives sammen med DL

Markedsutvalg deltar på foreldremøter etter avtale med DL

M.U skal sammen med DL samsnakke hver mnd. for å oppdatere arbeidet

 

9.5.1 Arenareklame

Med arenareklame menes all reklame som vises på og rundt banen foruten reklamen som finnes på treningstøy og spillerdrakter. 

Det er to prisklasser på plakater.  Pr dato kr 6000 (60cm x 250 cm) og 18000 (100 x 300 cm)

 

9.5.2 Draktreklame

Med draktreklame menes all reklame som vises på spillerdrakt og treningstøy

Salg av draktreklame styres og administreres av DL

Oppsett og trykking organiseres av DL

 

9.5.3 Sponsorforum

Markedsgruppa skal arrangere minimum 4 Sponsorforum i året.

Dette koordineres sammen med DL. Målsetting med nettverksforum må være at innholdet i disse treffene er så gode at inviterte personer ikke kan unnlate å møte fordi treffene er innholdsmessig så gode at man føler at man går glipp av noe, når man ikke deltar på disse treffene.  Sponsortreffet eies av Markedsutvalget.

 

9.5.4 Grasrotverving

Utvalget som organiserer grasrotverving, har et mål og det er hele tiden å øke antallet som støtter SBF med sin grasrotandel.

 

9.5.5 Salg av supporterutstyr

Markedsgruppa skal organiser salg av supporterutstyr iht. budsjett.

Alle objekt som defineres som supporterutstyr administreres av markedsgruppa.

 

INGEN LAG ELLER ENKELTPERSONER HAR LOV Å SELGE EGEN REKLAME PÅ SINE LAGSDRAKTER ELLER TRENINGSTØY.

(Det samme gjelder for representasjonstøy)

ALLE SPONSORAT EIES AV KLUBBEN

 

 

9.6 Kostnad som medlem/spiller

               

9.6.1 Medlemsavgift

Det er årsmøtet i klubbens hovedlag som fastsetter medlemsavgiften. Prisen er den samme for aktive medlemmer og passive medlemmer.  Kontingentkrav sendes ut i løpet av våren. Dersom medlemsavgift ikke blir betalt risikerer man som spiller å få trenings- og kampnekt.

Klubbens lagledere, trenere og styremedlemmer skal være medlemmer i klubben, mens foreldre oppfordres til å tegne medlemskap. Det er en målsetning å ha mange medlemmer også blant voksne, da dette er viktig både for å styrke klubbens økonomi, og fordi det gjør at det er mange som kan ta tillitsverv i klubben og/eller kan delta på årsmøtene.

 

9.6.2 Treningsavgift

 • Alle spillere skal betale treningsavgift. Dersom treningsavgift ikke er betalt, risikerer man som spiller å få trenings- og kampnekt.
 • Det innrømmes søskenmoderasjon. Barn nr 2 eller flere, betaler ½ treningsavgift.

Følgende satser for treningsavgift gjelder:

 

LAG

AVGIFT KR

G/ J 7ÅR

500

G/ J 8 ÅR

750

G/ J 9 ÅR

1 000

G/ J 10 ÅR

1 500

G 11 ÅR

1 750

G 12 ÅR

2000

J 12 ÅR

2000

J 13 ÅR

2 250

J 16 ÅR

3750

J 19 ÅR

3750

G 13 ÅR

2 250

G 14 ÅR

2750

G 16 ÅR

3750

G 19 ÅR

4250

A-LAG HERRER

5000

 

 

10 Informasjon og kommunikasjon

 

«Det er ikke det vi sier som betyr noe, men det vi faktisk greier å skape i lag»

Større fokus på fram-snakking og mindre aksept for «nedsnakking». Her har alle som på en eller annen måte er tilknyttet klubben et ansvar. Derfor er det av stor betydning at vi som klubb greier å skape sunne kommunikasjonskanaler! En forutsetning for å få dette til, er at alle involverte har forståelse for klubbens mål og tar ansvar ved å bidra på sin måte. Hvordan vi kommuniserer intern kan være en helt avgjørende (kritisk) faktor for hvordan vi lykkes. 

Vi kommuniserer verbalt (ord) og non-verbalt (kroppsspråk). Som klubb skal vi snakke til og ikke om. Vi skal etablere en kultur for direkte kommunikasjon. Husk at vi (gjelder alle) må stå for det vi sier. Resultat skaper vi sammen. Klubben som organisasjon skal stå sammen når rammene er gitt. Dette gjelder styret, ledelsen, utvalgene, trenere, spillere, foresatte og frivillige. Derfor er det viktig at alle kjenner til klubbens målsetninger som finnes i klubbhåndboka og sportsplan.

 

Hvorfor er det viktig med gjensidig og konstruktiv kommunikasjon?

•         som klubb ønsker vi å gi alle som er tilknyttet SBF bedre og forutsigbare tilbud

•         som klubb ønsker vi at alle som ønsker å støtte klubben ser verdiene i dette

•         som klubb ønsker vi å være attraktiv for dagens og framtidige medlemmer

•         vi ønsker å være en klubb som fokuserer på sunne verdier

 

Hensikten skal være å identifisere, opprette og vedlikeholde et godt forhold mellom organisasjonens ulike ledd og utøvere, foresatte, etc.  til gjensidig nytte og for å takle framtidige utfordringer.

 

Kjennetegn ved god kommunikasjon er:

 • Kommunikasjon skal være mottaksorientert og tar utgangspunkt i målgruppen og dens behov
 • Den som kommuniserer må sette seg inn i målgruppens situasjon og hvordan de kan komme til å oppfatte og tolke budskapet.
 • Derfor er den beste måten å bli kjent med målgruppa å snakke med dem.
 • Kommunikasjon må være toveis, dvs. en likeverdig dialog.
 • Kommunikasjon beveger seg i formelle og uformelle nettverk på kryss og tvers i klubben.
 • Ved å kjenne til nettverkene kan disse tas i bruk.
 • Styre, utvalgsledere, daglig leder, trenere og lagledere har alltid en nøkkelrolle i den interne og eksterne kommunikasjonen.
 • Vi må huske at kommunikasjon ikke alltid handler om fakta, men også følelser.                         

 

10.1 Medie- og pressehåndtering

Styreleder og sportslig leder eller den som gis myndighet skal håndtere media.

 

10.2 Klubbens nettside:                     

www.blinkfotball.no

 

10.3 Oppmøte/mobilisering:              

www.doodle.com

 

10.4 Trenerhjelp:                               

www.treningsøkta.no

 

10.5 Anbefalte nettsider

 

Organisasjoner

Norges Fotballforbund (NFF)     

www.fotball.no

Trøndelag Fotballkrets

www.fotball.no/Kretser/trondelag/

Norges Idrettsforbund (NIF)

www.idrett.no

Stjørdals-Blink Fotball

www.blinkfotball.no

 

Våre Nøkkeldokumenter

Stjørdals-Blink Sportsplan

 

Stjørdals-Blink Klubbhåndbok

 

Stjørdals-Blink Rollebeskrivelser                           

 

 

Verktøy / Praktisk

 

Trøndelag fotballkrets

 

 

11 Utdanning og kompetanse

 

11.1 NFF C-lisenskurs

Det viktigste kurset for å heve kompetansen til våre trenere er NFF C-lisens. Kurset er en kombinasjon av teori, praktiske øvelser og dialog. Hele C-lisensen består av 4 delkurs (1-4), hvert av dem på 16 timer (4 x 4 kvelder). Det er ingen form for eksamen, men man blir evaluert på treningsfeltet med tilbakemeldinger på egen praksis. Kurssesongen varer normalt i oktober-november og januar-februar.

11.2 NFF Fotballederkurs

Det er et krav om at mer enn 50 % av styret til enhver tid skal ha gjennomført NFF Fotballeder 1-kurs i regi av Fotballkretsen. Det prioriteres at nye styremedlemmer tar dette kurset så raskt som mulig etter at de er valgt inn i styret. Det er også viktig at de tillitsvalgte prioriterer deltakelse på NFF Fotballeder 2-kurs når det tilbys av NFF og Fotballkretsen.

11.3 Førstehjelpskurs                         

Gjennomføres årlig førstehjelpskurs.

11.4 Økonomikurs    

Gjennomføres før seriestart.                

 

12 Representasjon                             

Det er viktig å ta aktivt del i idrettens organer og ha representasjon på følgende steder:

 

Trøndelag Fotballkrets         

Kretsting, primo mars

Norges fotballforbund (NFF) 

Forbundsting, primo mars

Stjørdals-Blink Hovedlaget

Årsmøte, primo mars

Idrettsrådet i Stjørdal          

Årsmøte, medio mars 

 

13 Utstyr og materiell

                     

13.1 Våre draktfarger

Våre draktfarger er rød trøye, sort bukse og sorte strømper.

 

13.2 Avtaleverk og leverandører

Sport1 Stjørdal er leverandør av utstyr. Klubbens medlemmer har medlemsrabatt.

 

13.3 Instruks for utstyr og materiell

 

13.3.1 Spillertrøye, shorts og strømper

Lagleder bestiller spillertrøyer med størrelse.

Lagleder er ansvarlig for ut- og innlevering av spillertrøyer.

Shorts (svart umbro) og sokker (svart med Sport1- reklame) kjøpes hos Sport1.

 

13.3.2 Keepertrøye/keeperhansker

Samme betingelser som pkt 13.3.1

Hvert 5-er og 7-er lag får 1 par keeperhansker pr sesong.

Hvert 9-er og 11-er lag får 2 par keeperhansker pr sesong.

 

13.3.3 Treningsdrakter

Spillerne kjøper treningsdrakter hos MX-sport.

Treningsjakkene/-gensere påtrykkes Stjørdals Blink fotball (svart) på ryggen og klubbmerke foran på venstre side.

Navn, evt. initialer settes på høyre side på bukse og jakke/genser.

Lagene kan ikke ha egen reklame på treningsdraktene.

 

13.3.4 Treningsjakke til trenere/lagledere

Hoved-trenere/-lagledere får svarte jakke.

Kriteriene for å få treningsjakke er at treneren/laglederen deltar på minst halvparten av lagets treninger.

Jakken skal brukes på alle treninger, kamper og andre arrangement.

Jakken skal påtrykkes samme som pkt. 13.3.3, men med hvit skrift.

Jakken er personlig og skal ikke brukes av andre enn de som har fått den.

Jakken skal leveres tilbake når vedkommende slutter som trener/lagleder.

Jakken blir fakturert hvis den ikke blir levert tilbake når trener/lagleder slutter.

 

13.3.5 Treningsballer

Det skal til enhver tid være treningsballer tilgjengelig til alle lag.

 

13.3.6 Vester

Det skal til enhver tid være nok markeringsvester tilgjengelig til alle lag.

 

13.3.7 Utstyr

Det skal til enhver tid være nok kjegler/ «Kinahatter» tilgjengelig til alle lag

 

13.3.8 Dommere

Klubbdommere får en pakke med fløyte, kortmappe og svart dommerdrakt.

Rekruttdommere får kr 2000 til utstyr.

Kretsdommere får mellom kr 2000 og kr 5000 til utstyr, avhengig av nivå.

 

13.3.9 Førstehjelpsutstyr

Alle lag får utlevert en førstehjelpskoffert.

Innholdet kompletteres av lagskasse ved behov.

 

13.3.10 Handledag

Hvert år skal det arrangeres en handledag hos Sport1.

 

13.3.11 Boder i kjeller

Hvert lag får sin egen bod i kjelleren på klubbhuset med kodelås.

Ved sesongstart skal hvert lag sende en oversikt over innhold i boden til materialansvarlig.

Boden skal være merket med lagets årgang (f.eks. 2004-laget).

Det er i tillegg en utstyrspool med baller og annet utstyr for lagene fra 11 år til og med 14 år.

 

 

 


14 Vedlegg

 

14.1 Klubbens lover/vedtekter  

 

 

14.2 Samarbeidsavtale Stjørdals-Blink Fotball og Ole Vig videregående skole

 

14.2 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM OLE VIG VIDEREGÅENDE SKOLE OG STJØRDALS-BLINK FOTBALL. TOPPIDRETT FOTBALL.

Det er inngått en samarbeidsavtale mellom Ole Vig videregående skole, heretter kalt OVVS, og Stjørdals-Blink Fotball, heretter kalt SBF.

 

Intensjon og målsetting

For unge spillere som velger OVVS som sitt skolevalg skal OVVS og SBF gjensidig legge forholdene til rette for utvikling av enkeltspillere for fremtidige prestasjoner på et høyt nivå i fotball, og samtidig for gode faglige prestasjoner i den videregående skole.

 

Skolens forpliktelser, OVVS:

 • Skal legge til rette for et attraktivt treningstilbud i skoletiden. Dette gjøres ved å tilby faget Toppidrett fotball (140 årstimer) som et programfag tilhørende utdanningsprogram for studiespesialisering.
 • Skal sørge for god informasjon om tilbudet før skolestart slik at aktuelle deltakere får kunnskap om fagets innhold og muligheter.
 • Skal prøve å opprette en treningsgruppe som holder et nivå som tilfredsstiller ambisjonene om utvikling/toppidrett.
 • Skal sørge for kommunikasjon med ansvarlige trenere i klubbene. Samarbeidsmøter der det utveksles informasjon om planer og spillere skal gjennomføres minst to ganger per termin. Tema: Sesongplan, intensitetsstyring, enkeltspilleres utvikling.
 • Skal sørge for god rådgiving til spillerne med tanke på skole, idrett, karriere og helhetstenking.
 • Skolen stiller med garderober i Stjørdalshallen.

 

 

Klubbens forpliktelser, SBF:

 • Skal stille bane til rådighet på dagtid for gjennomføring av treningsøkter.
 • untatt de dagene banen kan være stengt på grunn av snø.
 • Skal tilby bruk av klubbens spillerutvikler opp mot gruppa og lærerne, og på denne måten sørge for at det blir en helhet i det som foregår på skole og klubbnivå, minst to ganger per termin.
 • Skal bidra med eksterne/andre ressurspersoner som kan delta på økter ved anledning.

To ganger per skoleår.

 • Skal være med å synliggjøre OVVS som samarbeidspartner.


 

Treningsinnhold

 • Treningsøktene skal legges opp etter faget Toppidrett 1 eller 2. Dette faget består av både teori og praksis.
 • Toppidrett har hovedområdene: Treningsplanlegging, basistrening og ferdighetsutvikling. Læreplan kan hentes på www.udir.no.
 • Elevene får standpunktkarakter i faget, og kan også trekkes ut til eksamen.
 • Sentralt i faget står utviklingstrappa, og dette med å få et bevisst forhold til egen trening.


Varighet og endringer

 • Avtalen trer i kraft fra 1. august 2015, og har en varighet på to år. Dvs. til 31. juli 2017.
 • Avtalen evalueres årlig i mai, OVVS kaller inn til evalueringsmøte.
 • Avtalen skal reforhandles dersom en av partene krever det, f.eks. hvis noe er uklart eller det er uenighet om noe.
 • For elevene er skolereglementet gjeldende avtale med skolen. OVVS forbeholder seg retten til å handle etter skolereglementet for denne elevgruppen på samme måte som alle andre.

 

Denne samarbeidsavtalen er utstedt i to eksemplarer, ett til hver av partene.

Stjørdal [dato]

For Ole Vig videregående skole                                                          For Stjørdals-Blink fotball


Odd-Inge Strandheim
rektor                                                                                  

 

14.3 Dreiebok for avvikling av A-lagets kamper

Dette er en dreiebok som enkelt beskriver minimumsfunksjoner for å arrangere hjemmekamper for Stjørdals-Blink. I all hovedsak er dette behovet hver kamp:

Funksjon:

Antall:

Merknad:

Arrangementsleder

1

Egen gruppe.

Speaker

1

Egen gruppe.

Nettansvarlig FIKS

1

Egen gruppe

Kioskansvarlige

5

Egen gruppe.

Billettsalg/bilkontroll

8 stk.

Foreldre til aldersbestemte lag

Ballgutter

10 stk.

Aldersbestemte lag

Vakter

10 stk.

Veterangruppen/City Stjørdal

Parkeringsvakter

5 stk.

Veterangruppen

 

Leder sportslig arrangementskomite eller den han utpeker står ansvarlig for å fylle vaktlistene iht. tabell under. Oppsettet bør gjøres i god tid før sesongstart. Bruk årshjulet til blant annet ballgutter.

Arbeidsoppgaver

Arrangementsleder.

 • Oppmøte senest 2 timer før kampstart.
 • Sjekke dommer- og gjestegarderobe.
 • Dobbelsjekke at hjelpere har fått beskjed tre dager før kamp.
 • Koordinere innkjøp til kiosk med kioskansvarlig.
 • Fordele arbeidsoppgaver til hjelpere (etter planer utdelt av SA-leder).
 • Hente ut pengeskrin og billetter på kontoret dagen før kamp.
 • Registrere billettnummer.
 • Ta imot dommere og motstanderlag, og motta dommerregning.
 • Telle opp pengene i etterkant av kampen og føre regnskap.
 • Oppgjør leveres daglig leder første virkedag etter kamp

Speaker og kamprapportering:

 • Speaker møter opp 90 minutter før kampstart.
 • Spille musikk og informere i henhold til instruks.
 • Nettansvarlig FIKS (egen kjøreplan)
 • Nettansvarlig møter 2 timer før kampstart

Kioskansvarlige:

 • Møte to timer før kamp.
 • Koke kaffe, lage vaffelrøre (bør holde med åtte liter), steke vafler, koke pølser.
 • Lage kaffe og vafler til dommerne og presse, og plassere dette hos de.
 • Gjestende lag skal ha: kaffe, frukt og vann.
 • Telle opp kassa i etterkant av kampen og fylle ut oppgjørsskjema, og levere oppgjør til arrangementsleder.
 • Rydde kiosken.
 • Ta vare på overskytende varer til neste kamp (kiosklager i kjelleren av klubbhuset).
 • Skrive innkjøpsliste til neste kamp og levere den på kontoret senest første virkedag etter kamp.

Billettselgere:

 • Møte 75 minutter før kamp.
 • Gjøre avtaler med arrangementsansvarlig i forhold til oppgaver.
 • Billettsalget skal starte 60 minutter før kamp og vare ut førsteomgang.
 • Telle opp pengene og fylle ut oppgjørsskjema (husk å signere!), leveres arrangementsansvarlig etter kamp.

Ballhenter:

 • Møte senest 30 minutter før kamp. Oppmøteplass: Ved billettkiosk
 • Bruke gule "ballhentervester".
 • Forelder/voksenperson tar kontakt med arrangementsansvarlig ved ankomst for info.

Verter:

 • Møte 90 minutter før kampstart.
 • Ha på gule vester for synliggjøring.
 • Henge opp diverse flagg og bannere.

Parkeringsvakter:

 • Møte minimum 90 minutter før kampstart.
 • Ta kontakt med arrangementsansvarlig for info vedrørende oppgaver.
 • Bruke gule vester.
 • De som hjelper til under kampen, lag, dommere og presse kan parkere ved klubbhuset.
 • Organisere parkeringen for tilskuere både på Sirkustomta og eventuelt Travbanen, om godkjent av kommunen.

Hvorvidt gjennomføringen av den aktuelle hjemmekampen blir god eller ikke, avhenger i stor grad av en god kommunikasjon. Det er bedre å stille et spørsmål for mye, enn et for lite. Som en gylden regel kan man huske at arrangementssjefen og kioskansvarlige har vært med å kjørt kamper før, så de er personene å kontakte om man lurer på noe. Om du i tillegg ser noe som trengs å gjøres, men som er glemt - gjør det!

 

14.4 SB-lagskonto

Trykk deg inn her:

SB-lagskonto

Annonse fra Obos-ligaen: